Przejdź do treści

Robot z Fujitsu pójdzie na studia

Czy ro­bot zo­sta­nie stu­den­tem Uni­wer­sy­tetu w To­kio? Taki am­bitny plan ma ze­spół ja­poń­skich na­ukow­ców z firmy Fu­jitsu, współ­pra­cu­ją­cej z Na­tio­nal In­sti­tute of In­for­ma­tics (NII).

Do 2021 roku ro­bot ma zdać eg­za­min na stu­dia, ko­rzy­sta­jąc z tych sa­mych źró­deł, co inni – ludzcy – kan­dy­daci. Ro­bot-stu­dent, któ­rego od na­zwy uczelni na­zwano To­dai, bę­dzie miał nie­ła­twe za­da­nie, bo Uni­wer­sy­tet To­kij­ski sły­nie z su­ro­wych kry­te­riów naboru.

Po usły­sze­niu lub od­czy­ta­niu za­da­nia ro­bot bę­dzie mu­siał umieć zro­zu­mieć ich treść, wy­od­ręb­nić klu­czowe in­for­ma­cje i pro­blem do roz­wią­za­nia. Do­piero po­tem prze­kształci te dane tak, by mo­gły być da­lej prze­twa­rzane przez kom­pu­ter, a na końcu, co wy­daje się naj­mniej skom­pli­ko­wane, znaj­dzie rozwiązanie.

To, co wy­daje się pro­ste jak drut, sta­nowi jed­nak ogromne wy­zwa­nie — Fu­jitsu pod­kre­śla pro­blem, ja­kim jest prze­kształ­ca­nie przez ro­bota za­dań two­rzo­nych z my­ślą o lu­dziach w taki spo­sób, by były zro­zu­miałe dla maszyny.

Za­nim za­wsty­dzą nas na eg­za­mi­nach, mogą nie­jed­nego za­wsty­dzić w tańcu 😉

Powiązane materiały: