Przejdź do treści

Raport mniejszości — gdy fikcja staje się rzeczywistością

Pa­mię­ta­cie film „Ra­port mniej­szo­ści” z To­mem Cru­isem, w któ­rym bo­ha­ter wie­dział o prze­stęp­stwie za­nim je po­peł­niono? Kilka lat temu to był film science fic­tion, a dziś? To już nie fik­cja, a przed nami być może praw­dziwy prze­łom w dzia­ła­niach policji.

Na­ukowcy z Santa Clara Uni­ver­sity w Ka­li­for­nii opra­co­wali opro­gra­mo­wa­nie dla po­li­cji po­zwa­la­jące prze­wi­dy­wać miej­sca i czas po­peł­nie­nia nie­któ­rych ty­pów prze­stępstw — po­in­for­mo­wał ma­ga­zyn New Scientist.

Ba­da­cze, pod kie­row­nic­twem ma­te­ma­tyka prof. Geo­rge Moh­lera, stwier­dzili iż część prze­stępstw po­prze­dzają zda­rze­nia da­jące się prze­wi­dy­wać. Kra­dzież w jed­nym miej­scu wy­zwala na­stępne w oko­licy, w ciągu naj­bliż­szych kilku dni, po­dob­nie jak po wstrzą­sie głów­nym w trzę­sie­niu ziemi na­stę­pują wstrząsy wtórne.

W 2010 roku ze­spół Moh­lera za­sto­so­wał do prze­wi­dy­wa­nia ta­kich „prze­stępstw wtór­nych” rów­na­nie, uży­wane do okre­śla­nia wstrzą­sów wtór­nych. W miej­sce dat i ob­sza­rów wstrzą­sów głów­nych wsta­wiono daty oraz miej­sca prze­stępstw. W ten spo­sób opro­gra­mo­wa­nie na­ukow­ców z Santa Clara Uni­ver­sity prze­wi­działo miej­sce i czas po­peł­nie­nia 25% wła­mań, które na­stą­piły w okre­ślo­nym dniu na ob­sza­rze Los An­ge­les w la­tach 2004–2005 przy uży­ciu da­nych z po­przed­nich ra­bun­ków z da­nego obszaru.

Obec­nie opro­gra­mo­wa­nie te­sto­wane jest przez po­li­cję Santa Cruz na te­re­nie 10 ob­sza­rów o wiel­ko­ści 150 m kw. Santa Cruz wy­brano do te­stów ze względu na to iż jest to mia­sto uni­wer­sy­tec­kie z bar­dzo zmienną po­pu­la­cją, skła­da­jącą się w du­żej czę­ści z przy­jezd­nych — tu­ry­stów i stu­den­tów. Ba­dane są różne typy prze­stępstw – wła­ma­nia do miesz­kań, aut oraz kra­dzieże sa­mo­cho­dów. Ob­szary te pa­tro­lo­wane są uważ­nie przez uzbro­jo­nych po­li­cjan­tów i de­tek­ty­wów w cy­wilu. Za­stępca szefa po­li­cji lo­kal­nej, Steve Clark, uak­tu­al­nia pro­gram co noc i okre­śla miej­sce przy­pusz­czal­nych prze­stępstw na na­stępny dzień.

Pod ko­niec tego roku na­ukowcy chcą prze­te­sto­wać opro­gra­mo­wa­nie rów­nież w Los An­ge­les. Po­li­cjanci będą w trak­cie te­stów wy­zna­czać ob­szary o pod­wyż­szo­nym za­gro­że­niu, ale spe­cjalne pa­trole obejmą tylko po­łowę z nich. Po­zo­stałe te­reny będą pa­tro­lo­wane z nor­malną czę­sto­tli­wo­ścią. Na za­sa­dzie po­rów­na­nia będą mo­gli oce­nić dzia­ła­nie opro­gra­mo­wa­nia w dwóch grupach.

Je­śli kon­ty­nu­owane te­sty po­twier­dzą jego uży­tecz­ność, wów­czas zo­sta­nie ono za­sto­so­wane także w in­nych mia­stach USA.

Prze­stępcy — za­cznij­cie się bać!

Powiązane materiały: