Przejdź do treści

Protezy przyszłości zrobione są z…

Pod­czas ostat­niej Olim­piady gło­śno było o pro­te­zach spor­tow­ców. Wy­ko­nane z „ko­smicz­nych” me­tria­łów po­ma­gały im uczest­ni­czyć w za­wo­dach. Na­wet jed­nak im do do­sko­na­ło­ści — wciąż bo­wiem nie są wy­star­cza­ją­cym za­mien­ni­kiem kości. 

Być może wkrótce to się zmieni, a kie­ru­nek, nad któ­rym pra­cują na­ukowcy może być za­ska­ku­jący… Ma­te­riały przy­szło­ści to w po­wszechn­nym mnie­ma­niu różne mie­szanki two­rzyw sztucz­nych, me­tali a na­wet ma­te­ria­łów ce­ra­micz­nych. Al­ter­na­tywą dla nich ma być drewno.

Kon­kret­nie rat­tan. To ogólne okre­śle­nie wielu róż­nych ga­tun­ków palm pną­cych, które ro­sną w la­sach tro­pi­kal­nych Azji Po­łu­dniowo-Wschod­niej. Drewno to ma wła­ści­wo­ści i gę­stość struk­tu­ralną bar­dzo zbli­żoną do ludz­kiej ko­ści. Wła­śnie dzięki temu jest bar­dzo wy­trzy­małe i ela­styczne. Zda­niem na­ukow­ców do rat­tanu bar­dzo chęt­nie przy­cze­piają się żywe ko­mórki, a to może mieć klu­czowe wręcz zna­cze­nie dla wzro­stu tkanek.

Pro­tezy wy­ko­nane z rat­tanu mogą fi­zycz­nie za­stą­pić uszko­dzone ko­ści. Mogą rów­nież stać się rusz­to­wa­niem, na któ­rym wzra­stać bę­dzie zdrowa tkanka. Za­nim to jed­nak na­stąpi, bloki su­ro­wego drewna mu­szą zo­stać pod­dane dro­giej i skom­pli­ko­wa­nej ob­róbce. Mimo tego in­we­sty­cja i tak jest o wiele bar­dziej opła­calna od roz­woju cał­ko­wi­cie syn­te­tycz­nych biomateriałów.

Powiązane materiały: