Przejdź do treści

Prognozowanie pogody na podstawie kształtu śnieżynek

Kształt śnie­ży­nek mówi wiele o wie­trze, in­ten­syw­no­ści opa­dów i wil­got­no­ści po­wie­trza. Dzięki przyj­rze­niu się im z bli­ska syn­op­tycy mogą opra­co­wać bar­dziej do­kładne pro­gnozy pogody.

W tym celu na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Utah opra­co­wali su­per­no­wo­cze­sny apa­rat do fo­to­gra­fo­wa­nia płat­ków śniegu w 3D (Multi An­gle Snow­flake Ca­mera). MASC składa się z trzech su­per­szyb­kich ka­mer, wy­po­sa­żo­nych w czuj­niki pod­czer­wieni, które ro­bią zdję­cia śnież­nych płat­ków spa­da­ją­cych na zie­mię z cza­sem na­świe­tla­nia 125000 sekundy.

Urzą­dze­nie mie­rzy także pręd­kość spa­da­nia płat­ków. — Ak­tu­alne sy­mu­la­cje po­go­dowe nie są do­kładne. Do dla­tego, że używa się do nich opra­co­wań z 1970 r. Wów­czas śnie­żynki ob­ser­wo­wano pod mi­kro­sko­pem, a na­stęp­nie do­kład­nie opi­sy­wano. W ten spo­sób ska­ta­lo­go­wano kilka ty­sięcy róż­nych wzo­rów, ale osoby nad tym pra­cu­jące, przy­pła­ciły to wadą wzroku — wy­ja­śnia na­uko­wiec Tim Gar­rett z Uni­wer­sy­tetu Utah.

MASC może na­to­miast sfo­to­gra­fo­wać i zmie­rzyć dzie­siątki ty­sięcy płat­ków śniegu w ciągu jed­nej nocy. Z urzą­dze­nia ko­rzy­sta już ame­ry­kań­ska ar­mia do po­prawy prze­wi­dy­wa­nia za­gro­że­nia lawinowego.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów