Przejdź do treści

Poznań stolicą nowoczesnych technologii

Już wkrótce Po­znań sta­nie się jed­nym z wio­dą­cych ośrod­ków na­uko­wych zaj­mu­ją­cych się na­ukami ści­słymi, przy­rod­ni­czymi i tech­nicz­nymi. Kosz­tem 63 mln euro, do 2013 roku po­wsta­nie tu Wiel­ko­pol­skie Cen­trum Za­awan­so­wa­nych Tech­no­lo­gii. O szcze­gó­łach opo­wiada dr To­masz Pę­dziń­ski, Ko­or­dy­na­tor ds. in­fra­struk­tury ba­daw­czej pro­jektu (Wy­dział Che­mii UAM).

B+R: Czy WCZT jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez gospodarkę?

Przed­się­wzię­cie po­le­ga­jące na bu­do­wie i wy­po­sa­że­niu Wiel­ko­pol­skiego Cen­trum Za­awan­so­wa­nych Tech­no­lo­gii w Po­zna­niu re­ali­zo­wane jest na pod­sta­wie umowy
za­war­tej 15 wrze­śnia 2009 roku (aneks 25.02.2011 r.) w ra­mach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego In­no­wa­cyjna Go­spo­darka i współ­fi­nan­so­wane z Eu­ro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Re­gio­nal­nego. WCZT jest pro­jek­tem in­we­sty­cyj­nym śro­do­wi­ska na­uko­wego mia­sta Po­zna­nia. Idea jego utwo­rze­nia wpi­suje się do­sko­nale w stra­te­gię in­no­wa­cyj­nego roz­woju go­spo­dar­czego Wiel­ko­pol­ski. Wła­śnie w dia­gno­zie Re­gio­nal­nej Stra­te­gii In­no­wa­cji dla Wiel­ko­pol­ski opra­co­wa­nej z ini­cja­tywy Po­znań­skiego Parku Naukowo–Technologicznego Fun­da­cji UAM, wy­ka­zano po­nad­prze­ciętny po­ten­cjał badawczo–rozwojowy ośrodka po­znań­skiego. Jako mul­ti­dy­scy­pli­narne cen­trum ba­daw­cze o cha­rak­te­rze eu­ro­pej­skim, jego dzia­łal­ność wy­wie­rać bę­dzie istotny wpływ na oto­cze­nie go­spo­dar­cze w na­szym kraju, sta­no­wiąc istotny ele­ment w bu­do­wa­niu go­spo­darki opar­tej na wiedzy.

Kon­cep­cja stwo­rze­nia mul­ti­dy­scy­pli­nar­nego ośrodka WCZT Po­znań – Ma­te­riały i Bio­ma­te­riały osa­dzona w re­aliach re­gionu jest ogromną szansą wy­zwo­le­nia jego po­ten­cjału dla do­bra mia­sta, re­gionu i kraju. Nowa in­fra­struk­tura pro­jektu speł­nia naj­waż­niej­sze wy­znacz­niki go­spo­darki opar­tej na wie­dzy oraz jest ukie­run­ko­wana jest na obo­wią­zu­jące w Pol­sce prio­ry­tety ba­daw­cze. Nowa in­fra­struk­tura B+R zo­stała tak za­pro­jek­to­wana, aby także od­po­wia­dała naj­waż­niej­szym pro­gra­mom skie­ro­wa­nym na fi­nan­so­wa­nie ba­dań w za­kre­sie: bio, info, techno, wska­za­nym jako przy­szłe kie­runki roz­woju pol­skiej na­uki i techniki.

B+R: Kto wchodzi w skład Konsorcjum WCZT, które tworzy ośrodek?

Kon­sor­cjum two­rzą: Uni­wer­sy­tet im. A. Mic­kie­wi­cza (ko­or­dy­na­tor), Uni­wer­sy­tet Przy­rod­ni­czy, Po­li­tech­nika Po­znań­ska, Uni­wer­sy­tet Me­dyczny, Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny, In­sty­tut Che­mii Bio­or­ga­nicz­nej PAN, In­sty­tut Fi­zyki Mo­le­ku­lar­nej PAN, In­sty­tut Ge­ne­tyki Ro­ślin PAN, In­sty­tut Ge­ne­tyki Czło­wieka PAN, In­sty­tut Włó­kien Na­tu­ral­nych i Ro­ślin Zie­lar­skich oraz Po­znań­ski Park Na­ukowo-Tech­no­lo­giczny Fun­da­cji UAM jest do­brą ilu­stra­cją zdol­no­ści do współ­pracy w ra­mach bran­żo­wego śro­do­wi­ska na­uko­wego. W sy­tu­acji wy­mu­szo­nego zwrotu śro­do­wi­ska na­uko­wego (po­przez dzia­ła­nia po­li­tyczne oraz fi­nan­sowe na róż­nych szcze­blach – re­gionu, kraju i UE) w kie­runku go­spo­darki (za­równo re­gio­nal­nej jak i glo­bal­nej) po­wstaje na po­zio­mie re­gio­nów ko­niecz­ność kon­cen­tra­cji sił i środ­ków na wio­dą­cych dys­cy­pli­nach istot­nych dla in­no­wa­cyj­nego wzro­stu gospodarczego.

B+R: Co złoży się na Centrum?

WCZT — Ma­te­riały i Bio­ma­te­riały zlo­ka­li­zo­wane bę­dzie w Po­zna­niu na Kam­pu­sie UAM na Mo­ra­sku. In­we­sty­cja prze­wi­duje bu­dowę i wy­po­sa­że­nie czte­rech bu­dyn­ków: Cen­trum Tech­no­lo­gii Bio­me­dycz­nej (A) wraz ze Zwie­rzę­tar­nią (A2), Cen­trum Bio­tech­no­lo­gii Prze­my­sło­wej (A) wraz ze Szklar­nią (A1), Cen­trum Tech­no­lo­gii Che­micz­nych oraz Na­no­tech­no­lo­gii (B) i Cen­trum Ba­dań Ma­te­ria­ło­wych wraz z Re­gio­nal­nym La­bo­ra­to­rium Apa­ra­tury Uni­ka­to­wej ©. La­bo­ra­to­rium to bę­dzie dys­po­no­wało wy­soko wy­spe­cja­li­zo­waną apa­ra­turą do dys­po­zy­cji śro­do­wi­ska na­uko­wego oraz ma­łych i śred­nich przed­się­biorstw. Cen­tra te będą po­łą­czone z Za­ple­czem Na­ukowo-Tech­nicz­nym (D) za­pew­nia­ją­cym sprawną lo­gi­stykę, w skład któ­rego wej­dzie rów­nież Cen­trum Trans­feru Tech­no­lo­gii. Spe­cja­li­styczne la­bo­ra­to­ria WCZT wy­ko­rzy­sty­wane będą do syn­tez od­po­wied­nich ma­te­ria­łów, opra­co­wa­nia na­no­tech­no­lo­gii i bio­tech­no­lo­gii, a także do ba­dań in­ter- i mul­ti­dy­scy­pli­nar­nych z ta­kich dzie­dzin na­uki jak: bio­fi­zyka i bio­che­mia, fi­zyka me­dyczna, in­ży­nie­ria ma­te­ria­łowa. Istotne jest, aby na tym te­re­nie za­pew­nić naj­now­szą in­fra­struk­turę dla po­trzeb ba­dań mul­ti­dy­scy­pli­nar­nych, która może być w pełni wy­ko­rzy­sty­wana wła­śnie przez spe­cja­li­stów z róż­nych dzie­dzin nauki.

B+R: Czy powstanie centrum ułatwi komercjalizacje badan? 

Mi­sją tak skon­stru­owa­nego mul­ti­dy­scy­pli­nar­nego cen­trum jest re­ali­za­cja du­żych pro­jek­tów na­ukowo-ba­daw­czych i badawczo–rozwojowych za­równo we współ­pracy w ra­mach plat­form tech­no­lo­gicz­nych i pro­gra­mów ra­mo­wych UE, jak i przede wszyst­kim re­ali­za­cja pro­gra­mów stra­te­gicz­nych ko­or­dy­no­wa­nych i za­rzą­dza­nych przez po­wo­łane Na­ro­dowe Cen­trum Ba­dań i Roz­woju (NCBiR). Prze­wi­duje się, że w Cen­trum znaj­dzie pracę po­nad dwu­stu pra­cow­ni­ków ba­daw­czych za­trud­nio­nych na eta­tach kon­trak­to­wych, a po­cho­dzą­cych z grona naj­zdol­niej­szych ab­sol­wen­tów stu­diów dok­to­ranc­kich i pra­cow­ni­ków na­uko­wych, przede wszyst­kim po­znań­skich uczelni i in­sty­tu­tów na­uko­wych, a także spe­cja­li­stów z in­nych kra­jów eu­ro­pej­skich. WCZT stwa­rza więc ogromną szansę w szcze­gól­no­ści dla mło­dej i śred­niej ge­ne­ra­cji pol­skich na­ukow­ców, któ­rzy znajdą wa­runki pracy w Po­zna­niu umoż­li­wia­jące osią­gnię­cia w skali świa­to­wej. WCZT bę­dzie współ­pra­co­wać z ośrod­kami badawczo–rozwojowymi pol­skich i eu­ro­pej­skich kon­cer­nów, ale klu­czową rolę w trans­fe­rze i ko­mer­cja­li­za­cji tech­no­lo­gii po­wi­nien speł­niać zlo­ka­li­zo­wany w jego po­bliżu Po­znań­ski Park Naukowo–Technologiczny Fun­da­cji UAM wraz z ze­spo­łem In­ku­ba­to­rów dla in­no­wa­cyj­nych firm typu spin-off — ko­niecz­nego ogniwa dla efek­tyw­nego trans­feru tech­no­lo­gii no­wych ma­te­ria­łów do prak­tyki, w szcze­gól­no­ści do par­ków technologiczno–przemysłowych oraz dla prze­my­słu typu high–tech.

B+R: Co będzie specjalnością, wiodącym kierunkiem badan?

WCZT bę­dzie się kon­cen­tro­wać na syn­te­zie i tech­no­lo­gii no­wych ma­te­ria­łów i bio­ma­te­ria­łów i ich za­sto­so­wa­niu dla do­bra czło­wieka ko­rzy­sta­jąc z wy­ni­ków ba­daw­czych z ob­szaru che­mii, fi­zyki, bio­lo­gii, me­dy­cyny na­no­tech­no­lo­gii i bio­tech­no­lo­gii. Głów­nym ce­lem WCZT jest stwo­rze­nie w Po­zna­niu mul­ti­dy­scy­pli­nar­nego ośrodka gru­pu­ją­cego naj­lep­szych spe­cja­li­stów z nauk ści­słych, przy­rod­ni­czych i tech­nicz­nych, skon­cen­tro­wa­nego na no­wych ma­te­ria­łach i bio­ma­te­ria­łach o wie­lo­stron­nych za­sto­so­wa­niach. In­te­gra­cja ca­łego śro­do­wi­ska po­zwoli na stwo­rze­nie ośrodka ba­daw­czo– tech­no­lo­gicz­nego o wy­so­kiej ran­dze mię­dzy­na­ro­do­wej z per­spek­tywą utwo­rze­nia w Po­zna­niu Mię­dzy­na­ro­do­wego In­sty­tutu Tech­no­lo­gicz­nego. Istotą mul­ti­dy­scy­pli­nar­nych dzia­łań tego ośrodka bę­dzie opra­co­wa­nie ory­gi­nal­nych syn­tez che­mi­ka­liów, bio­che­mi­ka­liów i agro­che­mi­ka­liów (tzw. fine che­mi­cals), a także no­wej ge­ne­ra­cji bio- i nano- ma­te­ria­łów oraz ich pre­kur­so­rów, a na­stęp­nie opra­co­wa­nie za­awan­so­wa­nych tech­no­lo­gii i bio­tech­no­lo­gii ich wy­twa­rza­nia z prze­zna­cze­niem m.in. dla opto­elek­tro­niki, me­dy­cyny, rol­nic­twa oraz wielu in­nych dzie­dzin prze­my­słu i tech­niki. Ce­lem tych ba­dań jest rów­nież stwo­rze­nie pod­staw tech­no­lo­gicz­nych dla sze­regu za­sto­so­wań che­mii bio­or­ga­nicz­nej, bio­lo­gii mo­le­ku­lar­nej i bio­tech­no­lo­gii w sze­roko po­ję­tej ochro­nie zdro­wia (tj. mo­le­ku­lar­nej i ko­mór­ko­wej te­ra­pii i dia­gno­styce me­dycz­nej), a także dla za­sto­so­wań agro­tech­nicz­nych i w prze­my­śle spo­żyw­czym (te­sty DNA w upra­wie ro­ślin i ho­dowli zwie­rząt, do­datki do żyw­no­ści i pasz, bio­de­gra­do­walne opa­ko­wa­nia, itp.).

B+R: Jak na działalności WCZT skorzystają uczelnie zaangażowane w projekt?

Po­mimo iż je­dy­nym be­ne­fi­cjen­tem pro­jektu jest Uni­wer­sy­tet Adama Mic­kie­wi­cza (prze­zna­cza­jąc rów­nież grunty pod in­we­sty­cję), co jed­no­znacz­nie rzu­tuje na obecną struk­turę wła­sno­ści, to mul­ti­dy­scy­pli­narny cha­rak­ter pro­jektu, ba­zu­jący na po­ten­cjale na­uko­wym re­gionu i sku­pie­niu naj­wy­bit­niej­szych przed­sta­wi­cieli śro­do­wi­ska na­uko­wego z re­gionu w jed­nej in­sty­tu­cji, su­ge­ruje for­malne wy­od­ręb­nie­nie WCZT ze struk­tury Uni­wer­sy­tetu. Prze­kształ­ce­nie Kon­sor­cjum WCZT w nie­za­leżny pod­miot za­pew­ni­łoby m. in.: przej­rzy­ste za­sady nad­zoru i za­rzą­dza­nia, przej­rzy­stą struk­turę wła­ści­ciel­ską z moż­li­wo­ścią udziału wspól­ni­ków z grona pod­mio­tów pu­blicz­nych, za­pew­nia­jąc rów­no­cze­śnie moż­li­wość uzy­ska­nia sta­tusu jed­nostki na­uko­wej (z moż­li­wo­ścią ka­te­go­ry­za­cji). Mię­dzy­na­ro­dowy cha­rak­ter ba­daw­czy Kon­sor­cjum WCZT do­pro­wa­dzić po­wi­nien do­ce­lowo do po­wsta­nia mul­ti­dy­scy­pli­nar­nego, mię­dzy­na­ro­do­wego in­sty­tutu naukowo-technologicznego.

Utwo­rze­nie nie­za­leż­nego pod­miotu na ba­zie no­wej in­fra­struk­tury, wyposażonego
w uni­ka­tową apa­ra­turę ba­daw­czą oraz za­ple­cza ka­dro­wego o wy­so­kich kwa­li­fi­ka­cjach wy­daje się być ko­nieczne w celu re­ali­za­cji za­ło­żo­nych ce­lów. Roz­sze­rzy to rów­nież moż­li­wo­ści umac­nia­nia po­zy­cji no­wego ośrodka, który bę­dzie mógł z po­wo­dze­niem kon­ku­ro­wać na szcze­blu mię­dzy­na­ro­do­wym. Pod­kre­ślić na­leży, iż WCZT jest kon­sor­cjum otwar­tym na udział in­nych uczelni i in­sty­tu­tów na­uko­wych i badawczo–rozwojowych z za­kresu nauk ści­słych, przy­rod­ni­czych i tech­nicz­nych, re­pre­zen­tu­ją­cych wy­soki po­ziom ba­dań w ob­sza­rze syn­tez i tech­no­lo­gii ma­te­ria­łów i bio­ma­te­ria­łów, któ­rych za­sto­so­wa­nie bę­dzie pod­stawą re­ali­za­cji wy­zwań zde­fi­nio­wa­nych dla na­uki w Pro­gra­mie Ope­ra­cyj­nym „In­no­wa­cyjna Go­spo­darka”. Je­ste­śmy prze­ko­nani, że tak za­pro­jek­to­wana „na­uka przy­szło­ści” ma wresz­cie ogromne szanse re­ali­zo­wać swoją mi­sję na świa­to­wym po­zio­mie w opar­ciu o naj­now­sze tech­no­lo­gie z dzie­dzin klu­czo­wych dla wspie­ra­nia zrów­no­wa­żo­nego roz­woju re­gionu i kraju.

Kontakt:

Prof. dr hab. Bog­dan Marciniec
Prze­wod­ni­czący Ko­mi­tetu Ko­or­dy­na­cyj­nego WCZT
Uni­wer­sy­tet im. Adama Mic­kie­wi­cza w Poznaniu

Cen­trum Za­awan­so­wa­nych Technologii
ul. Grun­waldzka 6, 60–780 Poznań

tel.: (+48) 61 829 1366,
 (+48) 61 829 1494
 (+48) 61 829 1409
fax: (+48) 61 829 1508

Bogdan.​Marciniec@​amu.​edu.​pl
office@​wcat.​poznan.​pl

Powiązane materiały: