Przejdź do treści

Poznań — Google AdWords

Re­klamą w Sieci rza­dzą wy­ra­fi­no­wane na­rzę­dzia ta­kie jak Go­ogle Ad­Words, a wśród tych, któ­rzy uży­wają ich naj­le­piej, są po­znań­scy stu­denci. Wła­śnie za­jęli miej­sce w pierw­szej piątce eu­ro­pej­skich uczest­ni­ków pre­sti­żo­wego kon­kursu Go­ogle On­line Mar­ke­ting Challenge.

To co kręci mar­ke­tin­gow­ców, to co na­kręca Google

Więk­szość zwy­kłych zja­da­czy Google«a na­wet nie wie, że oprócz sa­mej, choć słyn­nej i można by już na­wet rzec, iż kul­to­wej wy­szu­ki­warki, firma ta ofe­ruje także sze­reg na­rzę­dzi po­moc­nych w pro­wa­dze­niu sku­tecz­nych kam­pa­nii re­kla­mo­wych w in­ter­ne­cie. Ta­kich na­rzę­dzi jak Go­ogle Ad­Words, czyli sys­tem re­kla­mowy po­zwa­la­jący na wy­świe­tla­nie lin­ków spon­so­ro­wa­nych w wy­ni­kach wy­szu­ki­warki Go­ogle i na stro­nach z tymże sys­te­mem współ­pra­cu­ją­cych. Jak po­tężna jest to rzecz mó­wią już same liczby – re­klamy emi­to­wane przez Ad­Words sta­no­wią około jed­nej czwar­tej ca­łego rynku re­kla­mo­wego w sieci, ge­ne­ru­jąc przy oka­zji aż 97% do­chodu kor­po­ra­cji z Mo­un­tain View. A to ozna­cza po­nad 30 mi­liar­dów do­la­rów rocz­nie. Robi wrażenie?

Wła­śnie mię­dzy in­nymi w opar­ciu o Go­ogle Ad­Words prze­pro­wa­dzany jest co roku Go­ogle On­line Mar­ke­ting Chal­lenge, kon­kurs dla stu­den­tów wyż­szych uczelni z ca­łego świata, pod­czas któ­rego mogą oni zo­ba­czyć, jak wie­dza aka­de­micka prze­kłada się na prak­tykę w za­kre­sie re­klamy in­ter­ne­to­wej. Każdy z ze­spo­łów star­tu­ją­cych w jed­nym z czte­rech re­gio­nów: Eu­ropa, Bli­ski Wschód i Afryka, obie Ame­ryki oraz Azja-Pa­cy­fik otrzy­muje 200 do­la­rów do wy­ko­rzy­sta­nia wła­śnie w Ad­Words, a po­tem także trzy ty­go­dnie na na­wią­za­nie współ­pracy z lo­kal­nym przed­się­bior­stwem lub z or­ga­ni­za­cją po­za­rzą­dową oraz na prze­pro­wa­dze­nie dla niego/​niej sku­tecz­nej sie­cio­wej kam­pa­nii re­kla­mo­wej. W tym roku w kon­kur­sie wy­star­to­wały aż 3082 zespoły.

Po­znań, Po­znań, hej Ad­Words gol!

Efekty pracy dru­żyn zło­żo­nych z mło­dych mar­ke­tin­gow­ców oce­nia naj­pierw spe­cjalny al­go­rytm za­pro­jek­to­wany przez Go­ogle i ana­li­zu­jący 35 róż­nych pa­ra­me­trów, który wy­ła­nia 15 naj­lep­szych pro­jek­tów dla każ­dego z czte­rech re­gio­nów. Z nich zwy­cięz­ców wska­zuje z ko­lei mię­dzy­na­ro­dowe jury skła­da­jące się z naj­wy­bit­niej­szych spe­cja­li­stów z dzie­dziny re­klamy in­ter­ne­to­wej, pra­cu­ją­cych na uczel­niach ca­łego świata. Naj­waż­niej­sze jed­nak w tym wszyst­kim jest to, że co roku świetne wy­niki osią­gają w tym kon­kur­sie pol­skie ze­społy. A jesz­cze na­wet ści­ślej rzecz uj­mu­jąc: pol­skie ze­społy z Poznania.

W te­go­rocz­nej edy­cji GOMC udział wzięły trzy ekipy re­pre­zen­tu­jące spe­cja­li­za­cję In­for­ma­tyka Sto­so­wana z Wy­dział Fi­zyki Uni­wer­sy­tetu im. Adama Mic­kie­wi­cza, któ­rego stu­denci świet­nie ra­dzili so­bie rok i dwa lata temu. Do­łą­czył do nich także po raz pierw­szy ze­spół kie­runku Tech­niczne Za­sto­so­wa­nia In­ter­netu, re­ali­zo­wa­nego wspól­nie przez UAM, Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny w Po­zna­niu i Po­li­tech­nikę Po­znań­ską. I to wła­śnie on, pro­wa­dząc kam­pa­nię dla wi­tryny przed­się­bior­stwa zaj­mu­ją­cego się usłu­gami zwią­za­nymi z ogrze­wa­niem i wen­ty­la­cją miesz­kań, do­stał się na li­stę Top 5 Eu­ropy. Ma­rianna Wi­śniew­ska (ka­pi­tan, UEP), Mał­go­rzata Ja­niń­ska (UAM), Nor­bert Le­śniew­ski (UEP), Pa­weł Frie­ske (UAM), Mi­lena So­bo­lew­ska (UEP) oraz Anna Szkla­rek (UEP) zna­leźli się w tym pre­sti­żo­wym gro­nie obok dru­żyny z war­szaw­skiej Szkoły Głów­nej Han­dlo­wej, dwóch ze­spo­łów z Nie­miec i jed­nego z Czech. To wszystko było oczy­wi­ście wy­ni­kiem cięż­kiej pracy.

- Cała trud­ność kon­kursu po­le­gała na tym że nie było ja­sno po­sta­wio­nego przez or­ga­ni­za­to­rów celu ani wy­tycz­nych. Sami mie­li­śmy wy­zna­czyć so­bie cel lub cele, ta­kie jak zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści marki wśród po­ten­cjal­nych klien­tów, bądź też po pro­stu zwięk­sze­nie sprze­daży. Sami mu­sie­li­śmy też wy­my­ślić stra­te­gię mar­ke­tin­gową — jak skon­stru­ujemy kam­pa­nię, ja­kie te­sty re­klam uło­żymy, do ja­kich klien­tów chcemy do­trzeć, czy chcemy wy­ko­rzy­sty­wać sieć re­kla­mową Go­ogle i tak da­lej – opo­wiada Ania Szklarek.

„Klu­czem do suk­cesu od­po­wied­nie zmo­ty­wo­wa­nie studentów”

Po­zo­stałe po­znań­skie ze­społy za­jęły się ob­sługą wi­tryny sklepu ze sprzę­tem mul­ti­me­dial­nym dla szkół, wi­tryny sklepu mu­zycz­nego oraz wi­tryny ser­wisu zaj­mu­ją­cego się or­ga­ni­za­cją warsz­ta­tów z bu­dowy i pro­gra­mo­wa­nia ro­bo­tów dla dzieci i mło­dzieży. I też z cał­kiem nie­złym skut­kiem – dwa z nich zna­la­zły się w czo­ło­wej eu­ro­pej­skiej pięt­na­stce, a czwarty na świa­to­wej li­ście Top 100. Mło­dzi po­znań­scy eks­perci w dzie­dzi­nie sie­cio­wej re­klamy po­cho­dzą z tej sa­mej „stajni”, wszy­scy przy­go­to­wy­wali się do kon­kursu w ra­mach za­jęć mo­no­gra­ficz­nych „Tech­no­lo­gie E‑Commerce – Mar­ke­ting In­ter­ne­towy” pro­wa­dzo­nych przez dok­tora Woj­cie­cha Czarta dla stu­den­tów In­for­ma­tyki Sto­so­wa­nej Wy­działu Fi­zyki UAM. Jaka jest jego re­cepta na suk­ces w bar­dzo pre­sti­żo­wym konkursie?

- Nasi stu­denci do­sko­nale ra­dzą so­bie z na­rzę­dziami in­for­ma­tycz­nymi. W po­łą­cze­niu z kształ­co­nymi na na­szych stu­diach umie­jęt­no­ściami ana­li­tycz­nymi oraz ra­dze­niem so­bie z wy­zwa­niami w chwili, kiedy się wła­śnie po­ja­wiają, po­trak­to­wali udział w GOMC jako ko­lejny pro­ble­mem, który mu­sieli prze­ana­li­zo­wać i po­ko­nać. Klu­czem do suk­cesu było od­po­wied­nie zmo­ty­wo­wa­nie stu­den­tów aby osią­gnęli jak naj­wyż­szy po­ziomu pro­fe­sjo­na­li­zmu w sto­sun­kowo krót­kim cza­sie i uświa­do­mili so­bie drze­miący w nich po­ten­cjał. — opo­wiada dr Czart.

A je­śli wy­daje się Wam, że w Go­ogle On­line Mar­ke­ting Chal­lenge po­ra­dzi­li­by­ście so­bie jesz­cze le­piej niż te­go­roczni uczest­nicy… Cóż, droga do spraw­dze­nia tego jest jedna i w do­datku nie­zwy­kle pro­sta. Już można re­je­stro­wać się na udział w przy­szło­rocz­nej edy­cji kon­kursu. Oprócz sa­tys­fak­cji bę­dzie­cie mo­gli też wy­grać lap­topy oraz ty­go­dniowy po­byt w San Fran­ci­sco po­łą­czony ze zwie­dza­niem głów­nej sie­dziby Gogle.

Łu­kasz Miszewski

Powiązane materiały: