Przejdź do treści

Postaw sobie elektrownię atomową w ogródku

Ener­gia ato­mowa wciąż wy­wo­łuje wiele emo­cji. U nas pro­te­stuje się prze­ciwko po­wsta­niu choć jed­nej elek­trowni ato­mo­wej, na Za­cho­dzie na­to­miast dąży się do tego, aby ener­gia ato­mowa była jak naj­bar­dziej powszechna.

W tym celu na­ukowcy fran­cu­scy i bel­gij­scy opra­co­wali pro­to­typ prze­no­śnego re­ak­tora nu­kle­ar­nego, który miałby być wy­ko­rzy­sty­wany w nie­wiel­kich elek­trow­niach no­wego typu, wy­twa­rza­ją­cych ener­gię elek­tryczną na skalę lo­kalną. Pro­to­typ prze­no­śnego re­ak­tora jest wiel­ko­ści lo­dówki, ma wy­miary: 60 x 80 cm. Jego atu­tem jest nie tylko wiel­kość, ale przede wszyst­kim fakt, że ener­gia w nim wy­twa­rzana jest z od­pa­dów ra­dio­ak­tyw­nych, na­wet tych najgroźniejszych.

Od­pady we Fran­cji są naj­czę­ściej za­bez­pie­czane i za­ko­py­wane w ziemi lub umiesz­czane w ści­śle strze­żo­nych gro­tach skal­nych. Nowy re­ak­tor więc nie tylko do­star­czałby ener­gii, ale i uty­li­zo­wał kło­po­tliwe odpady.

Na­ukowcy z fran­cu­skiego Pań­stwo­wego Cen­trum Po­szu­ki­wań Na­uko­wych i bel­gij­skiego Cen­trum Ba­dań Ener­gii Nu­kle­ar­nej już pla­nują skon­stru­owa­nie jego „dużo więk­szego brata”. Bo­wiem im re­ak­tor bę­dzie więk­szy, tym wię­cej od­pa­dów bę­dzie uty­li­zo­wa­nych. Wy­na­lazcy twier­dzą, że re­ak­tor no­wego typu jest rów­nież bez­piecz­niej­szy od stan­dar­do­wych re­ak­to­rów. Jego wy­łą­cze­nie trwa uła­mek sekundy.

Je­żeli znajdą się chętni to nowe re­ak­tory bę­dzie można za­cząć pro­du­ko­wać w 2023 roku. Do prac nad do­sko­na­le­niem no­wa­tor­skiego re­ak­tora mają się przy­łą­czyć spe­cja­li­ści z Ho­lan­dii, Nie­miec, Hisz­pa­nii, Por­tu­ga­lii i Węgier.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów