Przejdź do treści

Popioły — nowe wcielenie

Kie­dyś ma­rzyły się nam szklane domy. Te­raz, być może, za­stą­pią je domy z po­pio­łów. Był po­mysł, po­wstała tech­no­lo­gia, za­tem… niech się mury pną do góry!

Na­ukowcy z Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej opra­co­wali nową me­todę pro­du­ko­wa­nia ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych z po­piołu. Zda­niem spe­cja­li­stów po­piół ze spa­la­nia wę­gli, po od­po­wied­niej mo­dy­fi­ka­cji, można do­da­wać do ce­mentu i be­tonu oraz uży­wać w spo­iwach wy­ko­rzy­sty­wa­nych przy bu­do­wie dróg.

AGH za­warła już po­nad 20 umów li­cen­cyj­nych z fir­mami, które będą wdra­żać to roz­wią­za­nie do pro­duk­cji ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych no­wej generacji.

Opra­co­wa­li­śmy no­wa­tor­ską me­todę prze­twa­rza­nia ubocz­nych pro­duk­tów spa­la­nia, czyli po­piołu. Po­zwoli ona zwięk­szyć jego za­sto­so­wa­nie i nadać mu do­dat­kową war­tość – po­wie­dział prof. Je­rzy Dy­czek z Wy­działu In­ży­nie­rii Ma­te­ria­ło­wej i Ce­ra­miki AGH, który kie­ruje projektem.

Ba­da­nia prze­pro­wa­dzane na AGH wy­ka­zały, że prze­two­rzony po­piół może z po­wo­dze­niem za­stą­pić na­tu­ralne su­rowce wy­ko­rzy­sty­wane do two­rze­nia ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych. Dzięki niemu można uzy­skać o wiele bar­dziej war­to­ściowy do­da­tek do ce­mentu i betonu.

Po­piół można także wy­ko­rzy­stać do pro­duk­cji spoiw po­trzeb­nych przy bu­do­wie dróg, uszczel­nia­nia wa­łów prze­ciw­po­wo­dzio­wych, a także pro­duk­cji pły­tek ścien­nych, ce­gieł i dachówek.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów