Przejdź do treści

Polskie sny o kosmosie

Choć mamy, jako kraj, swój udział w pod­boju ko­smosu, ma­rzy nam się wię­cej. I, jako na­ród, wła­śnie wkra­czamy w nowy etap na­szej ko­smicz­nej „przy­gody” — pod­pi­sano umowę do­ty­czącą utwo­rze­nia Kra­jo­wego Cen­trum In­ży­nie­rii Ko­smicz­nej i Sa­te­li­tar­nej (KCI­KiS), które już zo­stało okrzyk­nięte pol­ską NASA. Nad ko­smicz­nymi tech­no­lo­giami będą w nim pra­co­wać na­ukowcy z Cen­trum Ba­dań Ko­smicz­nych PAN i Woj­sko­wej Aka­de­mii Technicznej. 

Cen­trum zo­stało utwo­rzone pięć mie­sięcy po przy­stą­pie­niu Pol­ski do Eu­ro­pej­skiej Agen­cji Ko­smicz­nej (ESA), mię­dzy­na­ro­do­wej or­ga­ni­za­cji kra­jów za­chod­nio­eu­ro­pej­skich po­wo­ła­nej w celu eks­plo­ra­cji i wy­ko­rzy­sta­nia prze­strzeni kosmicznej.

Pla­nu­jemy, że za 10 lat cen­trum bę­dzie wio­dą­cym w kraju ośrod­kiem roz­woju tech­no­lo­gii ko­smicz­nych i tech­nik sa­te­li­tar­nych oraz zna­czą­cym part­ne­rem w eu­ro­pej­skim pro­gra­mie ko­smicz­nym, dzia­ła­ją­cym w opar­ciu o wła­snych ab­sol­wen­tów – po­in­for­mo­wał płk Wie­sław Grze­go­rzew­ski z WAT.

W ciągu naj­bliż­szych pię­ciu lat na­ukowcy z WAT i CBK PAN chcą zre­ali­zo­wać 20 pro­jek­tów na­uko­wych. Zajmą się m.in. bu­dową eu­ro­pej­skiego sys­temu na­wi­ga­cyj­nego Ga­li­leo, dzięki któ­remu bę­dzie można do­kład­nie okre­ślić gdzie znaj­duje się po­szu­ki­wany obiekt czy miej­sce. Sys­tem bę­dzie dzia­łał jak bar­dzo do­kładny GPS (do tej pory Pol­ska ko­rzy­stała z ame­ry­kań­skich i ro­syj­skich sys­te­mów na­wi­ga­cji). Chcą także pra­co­wać nad sys­te­mem ostrze­ga­nia przed ko­smicz­nymi śmie­ciami, aste­ro­idami i me­te­ory­tami oraz pro­gno­zo­wa­niem po­gody w kosmosie.

Cen­trum to do­piero po­czą­tek – po­wie­dział prof. Ma­riusz Fi­gur­ski, pro­rek­tor ds. roz­woju WAT‑u, ko­or­dy­na­tor pro­jektu. — Chcemy żeby pol­skie ośrodki zaj­mu­jące się tech­no­lo­giami ko­smicz­nymi i sa­te­li­tar­nymi in­te­gro­wały się, two­rzyły plat­formy współ­pracy; to szansa na to, żeby na­sze po­my­sły były kon­ku­ren­cyjne na eu­ro­pej­skich i świa­to­wych rynkach.

Bę­dziemy otwarci na współ­pracę nie tylko z pol­skimi na­ukow­cami, ale i tymi z za­gra­nicy — do­daje prof. Fi­gur­ski — chcie­li­by­śmy rów­nież, aby Cen­trum stało się ośrod­kiem edu­ka­cyj­nym i opi­nio­twór­czym dla na­uki, prze­my­słu i go­spo­darki w za­kre­sie in­ży­nie­rii ko­smicz­nej i satelitarnej. 

Jed­nym z za­dań KCIKIS bę­dzie też kształ­ce­nie spe­cja­li­stów w dzie­dzi­nie tech­no­lo­gii ko­smicz­nych. W tym celu bę­dzie utwo­rzony nowy kie­ru­nek stu­diów — in­ży­nie­ria ko­smiczna. Co roku mia­łoby na nim stu­dio­wać 40–50 osób. Pierw­szy na­bór ma ru­szyć je­sie­nią 2014 roku. Przy oka­zji w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej po­wstaną no­wo­cze­sne la­bo­ra­to­ria i sale badawcze.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów