Przejdź do treści

Polski finał Imagine Cup coraz bliżej

Gra, która po­może wal­czyć z in­dy­wi­du­al­nymi fo­biami, apli­ka­cja ra­tu­jąca w sy­tu­acji klęsk ży­wio­ło­wych czy pro­gramy wy­ko­rzy­stu­jące roz­sze­rzoną rze­czy­wi­stość — ta­kie pro­jekty zna­la­zły się wśród 15 naj­lep­szych, wy­bra­nych w pol­skim eta­pie kon­kursu Ima­gine Cup.

To naj­więk­szy na świe­cie kon­kurs tech­no­lo­giczny dla stu­den­tów. W tym roku dru­żyny wal­czyć będą o na­grody w trzech głów­nych dzie­dzi­nach: „Gry”, „In­no­wa­cje” i „Pro­jekty Spo­łeczne”. Na ra­zie w każ­dej z ka­te­go­rii ko­mi­sja sę­dziow­ska wy­ło­niła 5 naj­lep­szych ze­spo­łów. Kra­jowe fi­nały 11. edy­cji kon­kursu Ima­gine Cup od­będą się 3 i 4 kwiet­nia. Ze­społy za­wal­czą o ty­tuł dru­żyny na­ro­do­wej, która bę­dzie re­pre­zen­to­wała Pol­skę w fi­na­łach świa­to­wych w Petersburgu.

Aż 4 dru­żyny w fi­nale to re­pre­zen­tanci war­szaw­skich uczelni, po trzy uczelni z Rze­szowa, Gdań­ska i Po­zna­nia. W fi­nale jest też je­den ze­spół z Kra­kowa i je­den z Białegostoku.

W ka­te­go­rii „Pro­jekty Spo­łeczne” w fi­nale zna­lazł się pro­jekt City Gu­ard, który umoż­li­wia za­alar­mo­wa­nie służb o róż­nych ro­dza­jach nie­bez­pie­czeń­stwa. Z ko­lei w pro­jek­cie Re­scue Cloud po­wstał sys­tem, w któ­rym prze­cho­wy­wane są ważne me­dyczne in­for­ma­cje o użyt­kow­niku. W sy­tu­acji ra­to­wa­nia zdro­wia lub ży­cia użyt­kow­nika, le­ka­rze bez względu na ję­zyk, ja­kim się po­słu­gują, mogą w szybki spo­sób otrzy­mać wszyst­kie po­trzebne in­for­ma­cje o pa­cjen­cie. Sys­tem De­resy z ko­lei po­zwala na po­wia­da­mia­nie służb o znisz­czo­nych obiek­tach w prze­strzeni miej­skiej, co przy­czy­nia się do szyb­kiego ich na­pra­wia­nia. Ko­lejny fi­na­łowy pro­jekt to Smart Farm — sys­tem za­rzą­dza­nia przed­się­bior­stwem rol­ni­czym, dzięki któ­remu można zmniej­szyć koszty pro­duk­cji żyw­no­ści. Apli­ka­cja opty­ma­li­zuje trasę ma­szyn rol­ni­czych i koszty zu­ży­cia pa­liwa. Ostatni z pro­jek­tów w tej ka­te­go­rii to pro­jekt HELP. Jest to apli­ka­cja mo­bilna, dzięki któ­rej można nieść po­moc ofia­rom trzę­sie­nia ziemi czy in­nej klę­ski żywiołowej.

W ka­te­go­rii „Gry” w fi­na­ło­wej piątce zna­lazł się pro­jekt Lit­tle Phy­sics, w któ­rym gracz musi za­sto­so­wać prawa fi­zyki, aby po­ko­nać ko­lejne etapy. Z ko­lei gra Fun Brush — wy­ko­rzy­stu­jąc spe­cjal­nie za­pro­jek­to­waną szczo­teczkę do zę­bów — ma po­móc w na­ucze­niu dzieci po­praw­nego szczot­ko­wa­nia zę­bów. Inny z pro­jek­tów — Ci­ty­Qu­est to ro­dzaj gry miej­skiej, która wy­ko­rzy­stuje m.in. roz­sze­rzoną rze­czy­wi­stość (Au­gmen­ted Re­ality), QR kody czy tech­no­lo­gię zbli­że­niową (NFC). Z ko­lei w grze Vein Rush mamy do czy­nie­nia z ludz­kim ukła­dem krwio­no­śnym, który na­leży obro­nić przed bak­te­riami i wi­ru­sami za po­mocą do­stęp­nych w re­al­nym świe­cie me­tod. Pro­jekt Idea to sys­tem wią­żący ze sobą kom­pu­ter, kon­solę, sen­sor kon­troli ru­chu i plat­formę in­ter­ne­tową. Sys­tem ten ma po­ma­gać lu­dziom zwal­czać ich lęki i fobie.

Te­go­roczna od­słona Ima­gine Cup to pro­jekty na bar­dzo wy­so­kim po­zio­mie, wy­ko­rzy­stu­jące to, co na rynku IT naj­bar­dziej in­no­wa­cyjne – mo­bil­ność, roz­sze­rzoną rze­czy­wi­stość (Au­gmen­ted Re­ality), kody QR, NFC i chmurę Win­dows Azure ‑sko­men­to­wał Kon­stanty Mły­nar­czyk, czło­nek jury kon­kur­so­wego — pol­scy stu­denci znaj­du­jący się za­wsze bar­dzo wy­soko w świa­to­wej czo­łówce kon­kursu i tym ra­zem przy­go­to­wali wspa­niałe pro­jekty we wszyst­kich trzech kategoriach. 

Tuż po świę­tach, w środę 3 kwiet­nia, ko­mi­sja sę­dziow­ska spo­śród 15 fi­na­li­stów wy­łoni po 3 ze­społy w każ­dej ka­te­go­rii. W dru­gim dniu fi­na­łów 9 wy­bra­nych dru­żyn za­pre­zen­tuje swoje roz­wią­za­nia sze­ro­kiemu au­dy­to­rium. Jury ści­słych fi­na­łów wy­bie­rze zwy­cięz­ców w po­szcze­gól­nych ka­te­go­riach oraz dru­żynę na­ro­dową, która bę­dzie re­pre­zen­to­wała Pol­skę na fi­na­łach świa­to­wych w Petersburgu.

na​ukaw​pol​sce​.pap​.pl

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów