Przejdź do treści

Politechnika Poznańska Inicjatorem Rozwoju w Wielkopolsce

W dniu 28 wrze­śnia br. w Sali Se­natu Po­li­tech­niki Po­znań­skiej od­była się in­au­gu­ra­cja dwóch pro­jek­tów w ra­mach pro­gramu ak­ce­le­ra­cji wie­dzy tech­nicz­nej. Pro­jekty po­wstały z ini­cja­tywy Po­li­tech­niki Po­znań­skiej przy współ­pracy z przed­sta­wi­cie­lami In­sty­tu­cji Part­ner­skich: Urzę­dem Mar­szał­kow­skim Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego oraz Urzę­dem Mia­sta Po­zna­nia. Go­spo­da­rzami tego wy­da­rze­nia byli Kry­styna Po­śled­nia — Czło­nek Za­rządu Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego oraz JM Rek­tor Po­li­tech­niki Po­znań­skiej — prof. Adam Hamrol.

Pro­jekt Wiel­ko­pol­ski sys­tem mo­ni­to­ro­wa­nia i pro­gno­zo­wa­nia jest od­po­wie­dzią na pro­blem do­pa­so­wa­nia kom­pe­ten­cji i umie­jęt­no­ści za­wo­do­wych do po­trzeb rynku pracy. Ini­cja­to­rem i Li­de­rem Pro­jektu Wiel­ko­pol­ski sys­tem mo­ni­to­ro­wa­nia i pro­gno­zo­wa­nia jest Po­li­tech­nika Po­znań­ska a Part­ne­rami Wo­je­wódz­two Wiel­ko­pol­skie, Mia­sto Po­znań i Cen­tral Ostro­bo­th­nia Uni­ver­sity for Ap­plied Scien­ces z Kok­kola w Finlandii.

Okre­śle­nia opi­su­jące re­ali­zo­wany pro­jekt to przede wszystkim:

  • do­pa­so­wa­nie kom­pe­ten­cji na rynku pracy,
  • ak­tu­alne i pro­gno­zo­wane dane wspo­ma­ga­jące za­rzą­dza­nie sys­te­mem kształ­ce­nia zawodowego,
  • wy­ko­rzy­sta­nie fiń­skich rozwiązań,
  • in­tu­icyjne, przy­ja­zne i bez­płatne roz­wią­za­nia dla użytkowników,
  • in­no­wa­cyjny cha­rak­ter sys­temu mo­ni­to­ro­wa­nia i prognozowania,
  • do­stęp w cza­sie rze­czy­wi­stym do in­for­ma­cji o za­po­trze­bo­wa­niu rynku pracy na kompetencje
  • za­wo­dowe,
  • zdol­ność do­sto­so­wy­wa­nia się sys­temu do zmie­nia­ją­cych się po­trzeb użytkowników,
  • wspar­cie de­cy­zyjne władz sa­mo­rzą­do­wych i in­sty­tu­cji rynku pracy.

Na pod­sta­wie da­nych po­cho­dzą­cych z sys­temu przy­go­to­wy­wane będą ra­porty okre­sowe, które za­wie­rać będą in­for­ma­cję na te­mat luk kom­pe­ten­cji na wiel­ko­pol­skim rynku pracy. Opra­co­wane dane przy­czy­nić się mogą do eli­mi­no­wa­nia nie­efek­tyw­nych i two­rze­nia no­wych kie­run­ków za­wo­do­wych w Wielkopolsce.

W pro­jek­cie wy­ko­rzy­stane będą do­świad­cze­nia fiń­skiego part­nera. Jego wy­bór nie jest przypadkowy.

Po­wszech­nie wia­domo, że sys­tem kształ­ce­nia za­wo­do­wego w Fin­lan­dii jest jed­nym z naj­lep­szych na świe­cie. Roz­wią­za­nia wy­pra­co­wane w ra­mach pro­jektu kie­ro­wane są mię­dzy in­nymi do uczniów szkół za­wo­do­wych, pra­co­daw­ców, in­sty­tu­cji rynku pracy, szkół i sa­mo­rzą­dów na te­re­nie Wiel­ko­pol­ski. Sys­tem udo­stęp­niony zo­sta­nie w osta­tecz­nej wer­sji w pierw­szej po­ło­wie 2012 roku.

Ko­lejny pro­jekt re­ali­zo­wany w bar­wach Ak­ce­le­ra­tora Wie­dzy Tech­nicz­nej® (AWT®) to Part­ner­ski zwią­zek na­uki i po­stępu, który jest od­po­wie­dzią na kon­kurs Mi­ni­ster­stwa Na­uki i Szkol­nic­twa Wyż­szego do­ty­czący roz­woju kwa­li­fi­ka­cji kadr sys­temu B+R i wzro­stu świa­do­mo­ści roli na­uki, w roz­woju go­spo­dar­czym. Li­de­rem tego Pro­jektu jest Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego, part­ne­rami Po­li­tech­nika Po­znań­ska (po­my­sło­dawca pro­jektu) oraz Te­le­wi­zja Pol­ska Od­dział w Poznaniu.

Pod­sta­wo­wymi ce­lami pro­jektu jest po­pu­la­ry­za­cja osią­gnięć na­uki pol­skiej i świa­to­wej, promocja

in­no­wa­cyj­no­ści w po­wią­za­niu z no­wymi tech­no­lo­giami wdra­ża­nymi w go­spo­darce, po­pu­la­ry­za­cja kie­run­ków stu­diów two­rzą­cych no­wo­cze­sną go­spo­darkę oraz upo­wszech­nie­nie przy­kła­dów trans­feru wie­dzy do­go­spo­darki, przed­sta­wie­nie na­uki jako spo­sobu na wzrost kon­ku­ren­cyj­no­ści i in­no­wa­cyj­no­ści gospodarki.

Ad­re­sa­tami pro­jektu, są przede wszyst­kim stu­denci ale rów­nież pra­cow­nicy jed­no­stek na­uko­wych i pra­cow­nicy pod­mio­tów sek­tora B+R

Ze wszystkich sił promować naukę i postęp

Pro­jekt ma cha­rak­ter in­for­ma­cyjny dla­tego główne za­da­nia zwią­zane są z dzia­ła­niami promocyjnymi.

Wsparte są ba­da­niami efek­tyw­no­ści ko­mu­ni­ka­cji. Pod­sta­wo­wym ogól­no­pol­skim na­rzę­dziem pro­mo­cyj­nym jest wor­tal in­ter­ne­towy spa­ja­jący wszyst­kie wy­da­rze­nia w pro­jek­cie. Bar­dzo ważną rolę w pro­jek­cie od­gry­wają pro­gramy te­le­wi­zyjne pt. Shot na­ukowy re­ali­zo­wane i emi­to­wane przez Te­le­wi­zję Pol­ską Odział w Po­zna­niu. Ra­dio Afera przy­go­to­wuje cykl au­dy­cji pt. Pimp My Mind emi­to­wa­nych w ogól­no­pol­skiej sieci roz­gło­śni stu­denc­kich. Za­sięg ogól­no­pol­ski bę­dzie miało rów­nież cza­so­pi­smo elek­tro­niczne pt. Aka­de­mic­kie B+R oraz Elek­tro­niczne ar­chi­wum techniki.

O Wiel­ko­pol­sce w ca­łej Pol­sce Oprócz prze­kazu me­dial­nego o za­sięgu ogól­no­pol­skim w pro­jek­cie będą rów­nież realizowane

kam­pa­nie BTL w 16 ośrod­kach aka­de­mic­kich w ca­łej Pol­sce. Kam­pa­nie BTL re­ali­zo­wane będą w du­żej mie­rze przez or­ga­ni­za­cje stu­denc­kie, a w ra­mach kam­pa­nii or­ga­ni­zo­wane będą ak­cje am­bien­towe z wy­ko­rzy­sta­niem fo­to­ko­dów oraz se­mi­na­ria, w któ­rych będą pro­mo­wane osią­gnię­cia na­uki wy­ko­rzy­sty­wane w prak­tyce go­spo­dar­czej ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem przy­kła­dów z Wielkopolski.

Wiel­ko­pol­ski sys­tem mo­ni­to­ro­wa­nia i pro­gno­zo­wa­nia oraz Part­ner­ski zwią­zek na­uki i postępu

fi­nan­so­wane są ze środ­ków Unii Eu­ro­pej­skiej w ra­mach z Eu­ro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

Powiązane materiały: