Przejdź do treści

Podgrzewać ścieżki rowerowe?

W Ho­lan­dii, a więc w kraju, w któ­rym jest wię­cej ro­we­rów niż miesz­kań­ców, trwają prace nad pro­jek­tem ogrze­wa­nia ście­żek ro­we­ro­wych ener­gią geo­ter­malną. Bę­dzie cie­plej, ale przede wszyst­kim bezpieczniej.

Cho­dzi o to, by pod ścieżką ro­we­rową umie­ścić in­sta­la­cję za­po­bie­ga­jącą two­rze­niu się ob­lo­dze­nia w zi­mie — wy­ja­śnia Mar­cel Bo­ere­fijn, in­ży­nier od­po­wie­dzialny za ten pro­jekt w ośrodku ba­daw­czym Tauw.

Na ra­zie jed­nak pro­jekt jest na eta­pie wstęp­nych ba­dań, a ich re­zul­taty ocze­ki­wane są naj­wcze­śniej na po­czątku 2013 roku. Już te­raz jed­nak wia­domo, że wstępne koszty bu­dowy ta­kiego ogrze­wa­nia są dość wy­so­kie i się­gają od 20 do 40 ty­sięcy euro na każdy ki­lo­metr. Koszty za­tem będą ogromne, bo w Ho­lan­dii jest po­nad 35.000 ki­lo­me­trów ście­żek rowerowych.

Zda­niem Bo­ere­fijna, wy­datki te szybko się jed­nak zwrócą. Ogrze­wa­nie ście­żek ro­we­ro­wych ozna­cza nie tylko bez­piecz­niej­szą jazdę. Przy­nie­sie także wiel­kie oszczęd­no­ści. Nie trzeba bę­dzie uży­wać soli do po­sy­py­wa­nia ob­lo­dzo­nych ście­żek, mniej­sze będą koszty zwią­zane z po­mocą oso­bom po­szko­do­wa­nym w wy­pad­kach, mniej sa­mo­cho­dów bę­dzie na dro­gach, bo wię­cej osób prze­sią­dzie się na rower.

Pod­grze­wa­nie ście­żek może za­po­biec tylu nie­szczę­ściom, je­śli są one ob­lo­dzone przez cztery ty­go­dnie, ozna­cza to około 7.000 wię­cej wy­pad­ków z udzia­łem ro­we­rzy­stów — wy­po­wie­działa się z en­tu­zja­zmem o pro­jek­cie Arien de Jong z Ho­len­der­skiego Związku Rowerzystów.

Ini­cja­tywą in­ży­nie­rów z Tauw jest już za­in­te­re­so­wa­nych wiele ho­len­der­skich miej­sco­wo­ści. W Ho­lan­dii także w zi­mie sta­wiają na ro­wery, a my nie po­tra­fimy na­wet zbu­do­wać zwy­kłych ście­żek ro­we­ro­wych, aby po­łą­czyć różne re­jony mia­sta w sen­sowną ko­mu­ni­ka­cyjną całość…

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów