Przejdź do treści

Po co lekarzom odciski palców matki i dziecka?

O za­mia­nie lub kra­dzieży nie­mow­ląt każdy z nas sły­szał z pew­no­ścią nie­jedną dra­ma­tyczną hi­sto­rię. Hisz­pań­scy na­ukowcy opra­co­wali więc ra­diowo-ska­ne­rowy sys­tem iden­ty­fi­ka­cji dzieci w szpi­ta­lach po­łoż­ni­czych. Jego ce­lem jest prze­ciw­dzia­ła­nie wła­śnie ta­kim sytuacjom.

Zda­niem wy­na­laz­ców nowy sys­tem jest znacz­nie efek­tyw­niej­szy od elek­tro­nicz­nych bransolet.

Udało nam się opra­co­wać uni­kalne na świe­cie urzą­dze­nie do zbie­ra­nia od­ci­sków pal­ców ma­tek oraz ich nowo na­ro­dzo­nych dzieci, po­zwa­la­jąc unik­nąć błę­dów w roz­po­zna­wa­niu nie­mowlą — stwier­dził in­ży­nier Car­los Her­rera, szef ze­społu kon­struk­cyj­nego z firmy ICN Tech­no­lo­gies, która opra­co­wała sys­tem i zbu­do­wała pro­to­typ urzą­dze­nia — nie­stety, zja­wi­sko za­miany, bądź kra­dzieży dzieci wy­stę­puje na­wet w kra­jach wysokorozwiniętych.

Pro­to­typ urzą­dze­nia opiera się na ska­ne­rze po­bie­ra­ją­cym i ana­li­zu­ją­cym od­ci­ski pal­ców matki i dziecka. Ze­ska­no­wa­nie po­winno być wy­ko­nane jesz­cze na sali po­ro­do­wej. Na­stęp­nie klu­czowe dane zbie­rane są przez sys­tem ra­diowy, który in­for­muje np. w któ­rej czę­ści szpi­tala znaj­duje się matka, dziecko oraz od­po­wie­dzialny za nich lekarz.

W przy­padku, gdy nie­mowlę prze­no­szone jest przez nie­wła­ściwą osobę, uru­cha­miany jest alarm — do­dał Her­rera — po­ja­wie­nie się sy­gnału po­wo­duje au­to­ma­tyczne za­blo­ko­wa­nie drzwi od­działu me­dycz­nego, a na­wet szpi­tal­nej windy.

Opra­co­wany przez Hisz­pa­nów sys­tem spo­tkał się już z za­in­te­re­so­wa­niem szpi­tali po­łoż­ni­czych w Ara­bii Sau­dyj­skiej oraz kra­jach Ame­ryki Po­łu­dnio­wej, m.in. w Bra­zy­lii, Ar­gen­ty­nie i Chile. Czy za­in­te­re­sują się nim rów­nież na­sze szpitale?

Powiązane materiały: