Przejdź do treści

Pieszy z poduszką

Współ­cze­sne sa­mo­chody pro­jek­to­wane są tak, by za­pew­nić jak naj­więk­sze bez­pie­czeń­stwo oso­bom nimi po­dró­żu­ją­cych. Na­wet naj­tań­sze auta na rynku po­sia­dają w stan­dar­do­wym wy­po­sa­że­niu jedną lub dwie po­duszki po­wietrzne, a auta z wyż­szej półki maja na­wet ich kilkanaście!

Air-bagi chro­nią kie­rowcę i pa­sa­że­rów pod­czas zde­rzeń bocz­nych, przed­nich, czy da­cho­wa­nia; dzięki nim na­wet z bar­dzo po­waż­nego wy­padku pa­sa­że­ro­wie auto mogą wyjść bez szwanku. Nic więc dziw­nego, że Vo­lvo, któ­rego sa­mo­chody ucho­dzą za jedne z naj­bez­piecz­niej­szych na świe­cie, wpa­dło na po­mysł, aby wy­po­sa­żyć do­dat­kowo swój nowy mo­del V40 w do­dat­kowe po­duszki ze­wnętrzne, chroniące…pieszych.

Nowe vo­lvo jest wy­po­sa­żone w sys­tem uni­ka­nia ko­li­zji w ru­chu miej­skim (city sa­fety). Ra­dar wy­krywa pie­szego wkra­cza­ją­cego na jezd­nię na­wet kil­ka­dzie­siąt me­trów przed sa­mo­cho­dem. Je­śli kie­rowca nie za­re­aguje na wy­świe­tlone ostrze­że­nie, sys­tem sam wy­ha­muje po­jazd. Przy pręd­ko­ści do 30 km/​h za­trzyma auto przed uderzeniem.

Sys­tem ten za­in­sta­lo­wany jest także w no­wych mo­de­lach Kia cee’d II i Mer­ce­de­sie klasy A. Co jed­nak, gdy po­trą­ce­nie pie­szego jest nieuniknione?

Vo­lvo ma za­in­sta­lo­wane w przed­nim zde­rzaku 7 czuj­ni­ków, które w ułamku se­kundy od­pa­lają mini ła­dunki pod ma­ską po­jazdu. Ła­dunki uno­szą ma­skę na 8 cm i na­peł­niają po­duszkę. Air­bag za­krywa jedna trze­cią wy­so­ko­ści przed­niej szyby oraz me­ta­lowe słupki po bokach.

Me­cha­nizm zmie­nia kąt i siłę, z jaką po­trą­cony ude­rza w sa­mo­chód — tłu­ma­czy Tho­mas Bro­berg, który pro­jek­to­wał za­bez­pie­cze­nie — sama po­duszka zwy­kle po­zwala ochro­nić głowę ofiary. 

Na do­da­tek przód Vo­lvo 40 zbu­do­wano z alu­mi­nium i mięk­kiej stali — ma­te­riały te są na tyle ela­styczne, że w ra­zie ude­rze­nia w pie­szego od­kształ­cają się, ab­sor­bu­jąc część ener­gii. Sys­tem działa przy ty­po­wej dla miast pręd­ko­ści 20–50 km/​h (kie­rowca ja­dący szyb­ciej zwy­kle zdąży wy­ha­mo­wać do ta­kiej pręd­ko­ści przed ko­li­zją). Mó­wiąc krótko: ze­wnętrzna po­duszka po­wietrzna umoż­li­wia pie­szemu w trak­cie po­trą­ce­nia mięk­kie lądowanie.

Jak stwier­dził Ste­fan Ja­coby, pre­zes Vo­lvo Car Cor­po­ra­tion, jest to pierw­sze tego typu roz­wią­za­nie na świe­cie i ża­den inny sa­mo­chód nie za­pew­nia ochrony pie­szych na tak wy­so­kim poziomie.

Powiązane materiały: