Przejdź do treści

Pękło? Niech się goi!

Pęk­nię­cia ekra­nów w smar­to­nach zda­rzają się dość czę­sto, a ich na­prawa, nie­stety, jest kosz­towna… a gdyby tak pęk­nię­cia go­iły się jak drobne ska­le­cze­nia na na­szej skórze?

Być może roz­wią­za­niem i speł­nie­niem ta­kich fan­ta­stycz­nych ocze­ki­wań bę­dzie praca na­ukow­ców ze Stan­ford. Pra­cują oni nad ma­te­ria­łem, który wła­śnie się goi. Do­dat­kowo prze­wo­dzi prąd, dzięki czemu ide­al­nie na­daje się jako na­stępca uży­wa­nych w tej chwili ekra­nów w na­szych komórkach.

Ten kom­po­zy­towy ma­te­riał składa się ze sprę­ży­stego po­li­meru i mi­kro­sko­pij­nych czą­ste­czek ni­klu. Ta­kie po­łą­cze­nie po­wo­duje, że jest on wy­star­cza­jąco sprę­ży­sty i prze­wo­dzi prąd. Obie te ce­chy są klu­czowe we wszel­kich urzą­dze­niach elektronicznych.

Pre­zen­tu­jąc swój naj­now­szy wy­na­la­zek na­ukowcy prze­cięli jego ka­wa­łek skal­pe­tem, a na­stęp­nie ze­tknęli jego końce. Po paru se­kun­dach ma­te­riał od­zy­skał 75% swo­jej pier­wot­nej wy­trzy­ma­ło­ści oraz prze­wod­no­ści, a po 30 mi­nu­tach za­pre­zen­to­wana próbka od­zy­skała 100% swo­ich parametrów.

Pod­czas eks­pe­ry­men­tów ten nie­zy­kły ma­te­riał po 50 pró­bach cię­cia i łą­cze­nia, roz­cią­ga­nia, zgi­na­nia wciąż za­cho­wy­wał się jak ory­gi­nał. Kie­ru­jąca ba­da­niami pro­fe­sor Zhe­nan Bao stwier­dziła, że te­raz naj­waż­niej­sze dla ca­łego jej ze­społu ba­daw­czego jest uczy­nie­nie wy­na­le­zio­nego ma­te­riału prze­zro­czy­stym, aby można go było wy­ko­rzy­stać do owi­ja­nia lub na­kład­nia na pęk­nięte powierzchnie.

Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dzie­cie tu­taj.

Powiązane materiały: