Przejdź do treści

Panienka z okienka

Pa­mię­ta­cie film ro­dzi­mej pro­duk­cji o wdzięcz­nym ty­tule Pa­nienka z okienka? Bo­ha­terka była rów­nie wdzięczna i piękna, a za­ko­chani i pod­ko­chu­jący się w niej pa­no­wie wzdy­chali do niej czule. Jej wi­dok do­da­wał im no­wej ener­gii do ży­cia. Ener­gia z okienka..? Dla­czego by nie?

Przez okna ucieka prze­cież dość dużo ener­gii ciepl­nej. By to zmie­nić na­ukowcy wpa­dli na po­mysł, aby prze­kształ­cić je w pa­nele sło­neczne po­kry­wa­jąc je spe­cjalna fo­lią. Pro­sty ale bar­dzo funk­cjo­nalny wy­na­la­zek jest dzie­łem ame­ry­kań­skiej firmy 3M i zo­stał przed­sta­wiony na za­koń­czo­nych wła­śnie tar­gach CEATEC w Japonii.

Fo­lia stwo­rzona zo­stała z or­ga­nicz­nego ma­te­riału fo­to­wol­ta­icz­nego, a więc po­tra­fią­cego prze­kształ­cać świa­tło w ener­gię elek­tryczną. Po­noć metr kwa­dra­towy ma­te­riału wy­star­czy, by przy do­brym oświe­tle­niu na­ła­do­wać po­pu­lar­nego smarphone’a.

Fo­lia na­ło­żona na po­wierzch­nię okna nie tylko pro­du­kuje ener­gię, ale spraw­dza się też jako po­włoka przy­ciem­nia­jąca i blo­ku­jąca cie­pło, ogra­ni­cza­jąc tym sa­mym po­bór ener­gii przez za­mon­to­wane w domu urzą­dze­nia kli­ma­ty­za­cyjne. Choć uzy­skamy z tak prze­ro­bio­nego okna je­dy­nie 20% ener­gii, którą do­star­cza prze­ciętny pa­nel sło­neczny, to jest ona o po­łowę tań­sza. Fo­lię można za­in­sta­lo­wać w pro­sty spo­sób bez po­mocy fa­chow­ców. Ko­lejną za­letą jest oszczęd­ność miej­sca. Może więc stać się świetną al­ter­na­tywą dla co­raz bar­dziej po­pu­lar­nych, ale na­dal dro­gich paneli. 

Firma, która wy­na­la­zła fo­lię pla­nuje wejść ze swoim pro­duk­tem na ja­poń­ski ry­nek w przy­szłym roku. Na po­czątku bę­dzie ona wy­ko­rzy­sty­wana w bu­dyn­kach ko­mer­cyj­nych i rzą­do­wych oraz re­stau­ra­cjach fast-food, a na­stęp­nie ma zo­stać wpro­wa­dzona do użytku powszechnego.

Szy­kuje się nam za­tem mała ener­ge­tyczna re­wo­lu­cja. Czy pa­nele sło­neczne tra­fią pod strze­chy? Tak, ale pod wa­run­kiem, że strze­cha nie za­słoni światła 😉

/​

Twór­com okien­nej re­wo­lu­cji de­dy­ku­jemy ten stary, żoł­nier­ski prze­bój, w któ­rym Zo­sienka otwie­rać ma okno na wschod­nią stronę

Powiązane materiały: