Przejdź do treści

Ostatni lot

27 kwiet­nia 2012 roku pa­sa­żer­ski Bo­eing 727 wy­star­to­wał z lot­ni­ska Me­xi­cali. Swój lot za­koń­czył wi­do­wi­sko­wym roz­bi­ciem się na Pu­styni So­nora w Meksyku.

Tak jed­nak miało być, wszystko to zo­stało za­aran­żo­wane. Ce­lem tego lotu było bo­wiem prze­pro­wa­dze­nie w pełni kon­tro­lo­wa­nej ka­ta­strofy lot­ni­czej i ze­bra­nie da­nych, ja­kich nie można uzy­skać pod­czas sy­mu­la­cji la­bo­ra­to­ryj­nych ani na­wet z za­pi­sów czar­nych skrzy­nek. Sa­mo­lot zo­stał za­ku­piony przez Di­sco­very Channel.

Przy­go­to­wa­nia do pierw­szego w dzie­jach crash te­stu z uży­ciem sa­mo­lotu pa­sa­żer­skiego trwały 4 lata. Na­ukowcy wy­po­sa­żyli go w naj­no­wo­cze­śniej­szy sprzęt. W pro­jek­cie uczest­ni­czyły cztery mię­dzy­na­ro­dowe ko­mi­sje do ba­dań wy­pad­ków lot­ni­czych, pi­loci z eli­tar­nej jed­nostki my­śliw­ców, po­nad 200 żoł­nie­rzy i ra­tow­ni­ków. Za­miast pa­sa­że­rów sie­działy ma­ne­kiny, a całe zda­rze­nie fil­mo­wało 19 ka­mer umiesz­czo­nych we­wnątrz sa­mo­lotu i 2 ka­mery ze śmigłowców,.

Dzięki temu na­ukowcy mo­gli — po raz pierw­szy z taką do­kład­no­ścią — przyj­rzeć się temu, co dzieje się z sa­mo­lo­tem, pa­sa­że­rami i za­łogą pod­czas zde­rze­nia z ziemią.

Ten eks­pe­ry­ment to coś, czego nie da się do­świad­czyć w la­bo­ra­to­rium – ko­men­tuje je­den z człon­ków ekipy ba­daw­czej dr Tom Barth, eks­pert ds. czyn­ni­ków prze­trwa­nia i in­ży­nier współ­pra­cu­jący z Kra­jową Radą Bez­pie­czeń­stwa Trans­portu w Sta­nach Zjednoczonych.

Efekt był po­ra­ża­jący. W mo­men­cie ude­rze­nia o pu­sty­nię dziób sa­mo­lotu ode­rwał się od reszty sa­mo­lotu i zo­stał nie­mal kom­plet­nie zmiaż­dżony przez ma­sywny ka­dłub. Sama ka­ta­strofa była jed­nak do­piero po­cząt­kiem prac. Eks­perci ze­brali dane, które ana­li­zo­wali przez ko­lejne mie­siące. Które miej­sca w sa­mo­lo­cie są naj­bez­piecz­niej­sze, jaką po­zy­cję na­leży przy­jąć pod­czas awa­ryj­nego lą­do­wa­nia, by dać so­bie jak naj­więk­szą szansę na przeżycie? 

Wstępne wnio­ski zo­stały za­pre­zen­to­wane w pro­gra­mie: „Cie­ka­wość: ka­ta­strofa lot­ni­cza” (pre­miera na Di­sco­very Chan­nel 18 paź­dzier­nika 21012, ko­lejne emi­sje 6 i 11 li­sto­pada). Eks­pe­ry­ment ma w przy­szło­ści po­móc w za­pew­nie­niu więk­szego bez­pie­czeń­stwa pod­czas pod­nieb­nych podróży.

Powiązane materiały: