Przejdź do treści

Okulary które „widzą” dźwięk

Ten ga­dżet nie­wąt­pli­wie uła­twi ży­cie oso­bom słabo sły­szą­cym. Na­ukowcy z Ko­rea Ad­van­ced In­sti­tute of Science and Tech­no­logy (KAIST) w Da­ejeon, pra­cu­jący pod kie­row­nic­twem prof. Yang-Hann Kima, stwo­rzyli oku­lary po­zwa­la­jące na iden­ty­fi­ka­cję źró­dła i kie­runku po­cho­dze­nia dźwięku.

Oku­lary prze­twa­rzają fale dźwię­kowe na ob­raz. W opraw­kach na­ukowcy za­mon­to­wali 7 mi­kro­fo­nów, roz­miesz­czo­nych tak, aby mo­gły okre­ślić źró­dło dźwięku. Kie­ru­nek jest prze­ka­zy­wany wła­ści­cie­lowi oku­la­rów, po­przez za­pa­le­nie się diod LED, za­mon­to­wa­nych na we­wnętrz­nej stro­nie oprawki. Oku­lary ostrze­gają tylko o od­gło­sach po­wy­żej po­ziomu gło­śno­ści oto­cze­nia, który ustala wła­ści­ciel, do­ko­nu­jąc re­gu­la­cji ca­łego urzą­dze­nia przed jego nałożeniem.

Na ra­zie ko­re­ań­skie oku­lary dzia­łają je­dy­nie wtedy, gdy są pod­łą­czone do ta­bletu lub no­te­bo­oka. W opraw­kach za­mon­to­wany jest mo­duł łącz­no­ści bez­prze­wo­do­wej, prze­sy­ła­jący in­for­ma­cje z mi­kro­fo­nów do urzą­dze­nia mo­bil­nego, w któ­rym mała apli­ka­cja do­ko­nuje ob­róbki dźwięku i prze­ka­zuje dane o jego po­ło­że­niu do diod LED. Sam pro­ces zaj­muje bar­dzo krótki czas, ale wy­maga od po­sia­da­cza sta­łego uży­wa­nia ta­bletu bądź notebooka.

Ko­re­ań­scy na­ukowcy chcą do­ko­nać dal­szej mi­nia­tu­ry­za­cji i uprosz­cze­nia apli­ka­cji, tak, aby moż­liwe było jej za­in­sta­lo­wa­nie na smart­fo­nie – wów­czas użyt­kow­nik mógłby uży­wać swo­jego te­le­fonu ko­mór­ko­wego do prze­twa­rza­nia nie­zbęd­nych da­nych. Je­śli dal­sza mi­nia­tu­ry­za­cja się po­wie­dzie, wów­czas nowy sys­tem uła­twia­jący po­ru­sza­nie się oso­bom z ubyt­kiem słu­chu mógłby być te­sto­wany już w końcu 2013 roku.

Powiązane materiały: