Przejdź do treści

O oponie, która zmienną jest

Do tej pory tylko kie­rowcy F1 mo­gli zmie­niać opony w za­leż­no­ści od po­gody. Te­raz kom­fortu jazdy na od­po­wie­nim do wa­run­ków ogu­mie­niu bę­dzie mógł do­świad­czyć każdy… No, może nie „te­raz” i nie „każdy”.

Na­ukowcy z Po­li­tech­niki w Lip­sku chyba za­fun­do­wali nam praw­dziwą re­wo­lu­cję w mo­to­ry­za­cji. Wy­my­ślili in­te­li­gentne opony, które same do­pa­sują się do tem­pe­ra­tury, wa­run­ków po­go­do­wych i ro­dzaju nawierzchni.

W przy­szło­ści kie­rowca nie bę­dzie mu­siał już my­śleć o zmia­nie opon z let­nich na zi­mowe i od­wrot­nie, bo zro­bią to za niego same opony. Zo­stały one za­pre­zen­to­wane na Tar­gach Tech­no­lo­gii i Prze­my­słu w Ha­no­we­rze. Mają za­pew­nić mak­sy­malną przy­czep­ność w każ­dych wa­run­kach pogodowych.

W ze­wnętrz­nej war­stwie umiesz­czono w nich elek­tro­niczne czuj­niki roz­po­zna­jące ak­tu­alny stan na­wierzchni — czy jest su­cha , mo­kra czy śli­ska. Cen­tralny kom­pu­ter ana­li­zuje sy­gnały i do­pa­so­wuje na­tych­miast bież­nik do na­wierzchni. Do­sto­so­wy­wa­nie opon w trak­cie jazdy do wa­run­ków na dro­dze zwięk­sza nie tylko przy­czep­ność kół, ale także spo­wal­nia zu­ży­wa­nie się opony, wy­ci­sza jazdę auta i zmniej­sza zu­ży­cie paliwa.

Wy­na­la­zek zo­stał już opa­ten­to­wany. In­te­li­gentne opony z Lip­ska maja tra­fić do se­ryj­nej pro­duk­cji za 3, może 4 lata. 

Je­żeli chce­cie po­roz­ma­wiać o tym wy­na­lazku, mo­że­cie skon­tak­to­wać się z sze­fem pro­jektu, prof Dr.-Ing. De­tle­fem Rie­me­rem — Rie­mer (at) me​.htwk​-le​ip​zig​.de

Oto dwa przy­kłady, po­ka­zu­jące, że wy­miana opon czy kół nie jest wcale taka prosta…

…i może być bar­dzo niebezpieczna…

Powiązane materiały: