Przejdź do treści

O materiale, który pociskom się nie kłania

O po­trze­bie no­sze­nia ka­mi­ze­lek ku­lo­od­por­nych w nie­któ­rych sy­tu­acjach ni­kogo chyba nie trzeba prze­ko­ny­wać. Ra­tują ży­cie, ale są bar­dzo nie­wy­godne i cięż­kie. Sy­tu­acja się zmie­nia, gdy zo­stają one wy­ko­na­nen z zu­pe­łe­nie no­wego, su­per­wy­trzy­ma­łego materiału.

Nie­zwy­kłą sub­stan­cję wy­na­leźli na­ukowcy z Rice Uni­ver­sity. Po­li­me­rowe two­rzywo choć może przy­po­mina szkło, to ma zu­peł­nie inne wła­ści­wo­ści. Po­trafi po­wstrzy­mać 9‑milimetrowy po­cisk wy­strze­lony na przy­kład z ka­ra­binu, a gdy zo­sta­nie przez niego nie­znacz­nie uszko­dzone po­trafi się samo odbudować.

Ten obie­cu­jący ma­te­riał to syn­te­tyczny zwią­zek otrzy­many w la­bo­ra­to­rium. Pod­czas zor­ga­ni­zo­wa­nej pre­zen­ta­cji w utwo­rzony z niego nie­wielki krą­żek wy­strze­lono kilka po­ci­sków, które jakby w nim zastygły.

Na zdję­ciu mo­żemy zo­ba­czyć, jak za­cho­wało się nowe two­rzywo pod­dane „te­stowi po­strza­ło­wemu”. Wy­gląda jak ka­wa­łek przej­rzy­stego szkła z nie­wiel­kimi wgłę­bie­niami w miej­scach, gdzie tkwią po­ci­ski, które spra­wiają wra­że­nie czę­ściowo zatopionych.

Po­li­mer prak­tycz­nie za­trzy­mał kule i je za­kleił, nie ma ma­kro­sko­po­wych uszko­dzeń, ma­te­riał nie za­wiódł, nie po­pę­kał, na­dal można przez niego pa­trzeć — po­wie­dział Ned Tho­mas, dzie­kan Szkoły In­ży­nie­rii Geo­r­ge’a R. Browna w Rice Uni­ver­sity — byłby świetny na ba­li­styczne szyby. 

Klu­czem do suk­cesu było od­kry­cie dla­czego two­rzywo z jed­nej strony ma ce­chy szkła, a z dru­giej jest ela­styczne, a po od­kształ­ce­niu sa­mo­czyn­nie wraca do pier­wot­nej formy. Pod­czas jed­nego z eks­pe­ry­men­tów od­kryto, że po­li­mer top­niał, gdy coś prze­ni­kało przez niego z dużą pręd­ko­ścią. Dzięki temu, że składa się on z ty­sięcy le­dwo do­strze­gal­nych warstw, to­piła się tylko część z nich bez­po­śred­nio są­sia­du­jąca z „ob­cym” obiek­tem. Po­zo­stała część po­zo­sta­wała w swoim nor­mal­nym sta­nie, po­zwa­la­jąc mu za­cho­wać kształt i wytrzymałość.

Od­kry­cie tego nie­zwy­kłego ma­te­riału może się oka­zać re­wo­lu­cyjne dla pro­duk­cji ka­mi­ze­lek ku­lo­od­por­nych, ale także dla prze­my­słu lot­ni­czego. Być może po­zwoli pro­du­ko­wać lek­kie, ale wy­trzy­małe po­kry­cia sa­mo­lo­tów czy ele­men­tów silnika.

Powiązane materiały: