Przejdź do treści

Nie zwiedzajcie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie!

Na­uka może być pa­sjo­nu­jąca na­wet pod­czas wa­ka­cji. Ko­lejny już raz pod­po­wia­damy wam co pod­czas let­nich wę­dró­wek warto zo­ba­czyć. Jed­nym z ta­kich miejsc z pew­no­ścią jest Cen­trum Na­uki Ko­per­nik w War­sza­wie. To jedna z naj­no­wo­cze­śniej­szych eu­ro­pej­skich in­sty­tu­cji uka­zu­ją­cych zwią­zek na­uki z kul­turą i co­dzien­nym ży­cie działa od li­sto­pada 2010 roku. Ci, któ­rzy już tam byli, nie za­wsze po­le­cają to miej­sce in­nym. Dlaczego?

Po­wo­dem jest tylko i wy­łącz­nie chęć krót­szego sta­nia w ko­lejce, by od­wie­dzić to miej­sce po­now­nie. Je­śli bo­wiem po­wiemy zbyt wielu zna­jo­mym, jak fan­ta­styczne jest to miej­sce z pew­no­ścią będą chcieli je zo­ba­czyć. Chęt­nych od mo­mentu otwar­cia nie ubywa — wręcz prze­ciw­nie. By­łam już kilka razy w Cen­trum, ale za­wsze z sy­nem znaj­du­jemy coś no­wego, fa­scy­nu­ją­cego, za­tem nie raz jesz­cze bę­dziemy tu­taj wra­cać — mówi nam Agnieszka z Warszawy. 

Ci, któ­rzy już do­staną się do środka mogą po­zna­wać prawa na­uki po­przez sa­mo­dzielne prze­pro­wa­dza­nie do­świad­czeń na in­te­rak­tyw­nych wy­sta­wach. W chwili obec­nej działa kil­ku­set sta­no­wisk umiesz­czo­nych w sze­ściu ga­le­riach sta­łych. Jedną z naj­po­pu­lar­niej­szych ga­le­rii jest „Świat w ru­chu”, na któ­rej można ob­ser­wo­wać lub do­świad­czyć zja­wisk z dzie­dziny fi­zyki. Zwie­dza­jący może prze­żyć trzę­sie­nie ziemi w spe­cjal­nym sy­mu­la­to­rze, zo­ba­czyć in­sta­la­cję uka­zu­jącą por­trety zna­nych lu­dzi zro­bio­nych z po­ru­sza­ją­cych się pę­che­rzy­ków po­wie­trza czy na­wet sa­memu zro­bić film animowany. 

W ga­le­rii „Czło­wiek i śro­do­wi­sko” można po­znać funk­cjo­no­wa­nie czło­wieka i jego naj­bliż­szego oto­cze­nia, w „Ko­rze­niach cy­wi­li­za­cji” hi­sto­rię cy­wi­li­za­cji ludz­kiej i jej naj­waż­niej­sze wy­na­lazki a w „Stre­fie świa­tła” sko­rzy­stać z lu­stra we­nec­kiego czy ulec złu­dze­niu optycz­nemu wcho­dząc do po­koju Amesa. Dla dzieci do lat 6 prze­zna­czona jest ga­le­ria „Bzzz!”, po­ka­zu­jąca w przy­stępny spo­sób za­gad­nie­nia przy­rod­ni­cze, a dla mło­dzieży „Re: ge­ne­ra­cja”, w któ­rej można m.in. prze­mó­wić w par­la­men­cie, wy­słać swój ko­mu­ni­kat na po­kład sondy ko­smicz­nej czy zna­leźć się w kom­pu­te­rowo wy­ge­ne­ro­wa­nym oto­cze­niu, po­przez za­sto­so­wa­nie tech­no­lo­gii blue box. Hi­tem jest otwarte w czerwcu mul­ti­me­dialne pla­ne­ta­rium „Niebo Ko­per­nika”, w któ­rym od­by­wają się nie tylko po­kazy nieba, ale wy­świe­tlane są także różne filmy po­pu­lar­no­nau­kowe. Widz ma wra­że­nie „za­nu­rze­nia” w wy­świe­tla­nym ob­ra­zie z po­wodu sfe­rycz­nego ekranu, ota­cza­ją­cego go ze wszyst­kich stron i sys­temu na­gło­śnie­nia roz­miesz­czo­nego wo­kół kopuły. 

Ko­lejną no­wo­ścią jest Park Od­kryw­ców, który zo­stał otwarty kilka dni temu — 15 lipca. To zie­lona prze­strzeń ota­cza­jącą Cen­trum, w któ­rym eks­pe­ry­menty można prze­pro­wa­dzać pod go­łym nie­bem. Zwie­dza­jący mogą „skom­po­no­wać” kon­cert z na­tu­ral­nych dźwię­ków, ta­kich jak na przy­kład od­głosy wody, grzmoty, czy wy­bu­chy wul­kanu. Można rów­nież ko­mu­ni­ko­wać się na od­le­głość dzięki dźwię­ko­wym in­sta­la­cjom Echo, Kon­fe­ren­cja i Zwier­cia­dło Aku­styczne. Przez week­end ba­wiło się tu­taj po­nad 1.000 osób! Zdję­cia zo­stały zro­bione wła­śnie pod­czas otwar­cia Parku.

Od dnia otwar­cia do po­łowy lipca Cen­trum zwie­dziło już pół mi­liona osób. Aż 97% od­wie­dza­ją­cych za­de­kla­ro­wało, że Cen­trum jest zna­ko­mi­tym spo­so­bem na na­ucze­nie się cze­goś, na sa­mo­dzielne po­zna­wa­nie nauki. 

Przez całe wa­ka­cje or­ga­ni­zo­wa­nych jest tu­taj wiele im­prez, które do­sko­nale przy­bliżą na­ukę. Warto wy­bie­ra­jąc się do War­szawy lub w jej oklice zer­k­nąć na stronę in­ter­ne­tową Cen­trum Na­uki Ko­per­nik by spraw­dzić na co warto się wybrać. 🙂

Powiązane materiały: