Przejdź do treści

Naukowe „miasto duchów”

Naj­bar­dziej tech­no­lo­gicz­nie roz­wi­nięte mia­sto po­wsta­nie na zu­peł­nym pust­ko­wiu na po­łu­dnio­wym wscho­dzie stanu Nowy Mek­syk w USA. Prace bu­dow­lane mają za­cząć się już w czerwcu.

Firma Pe­ga­sus Glo­bal Hol­dings ogło­siła, że wyda na jego bu­dowę mi­liard do­la­rów. Mia­sto bę­dzie miało ulice, sieć elek­tryczną i wo­do­cią­gową, bu­dynki miesz­kalne z dzia­ła­jącą ka­na­li­za­cją, biura, ko­ściół, szkołę, szpi­tal. Do­słow­nie wszystko, co po­trzebne jest do funk­cjo­no­wa­nia mia­sta. Za­brak­nie tylko… miesz­kań­ców. Nikt w nim nie zamieszka.

To „mia­sto du­chów”, a wła­ści­wie CITE City (skrót od Cen­ter for In­no­va­tion, Tech­no­logy and Te­sting) ma słu­żyć na­ukow­com wielu branż jako swo­isty po­li­gon do­świad­czalny do te­sto­wa­nia no­wa­tor­skich tech­no­lo­gii bez na­ra­ża­nia lu­dzi na ja­kie­kol­wiek nie­bez­pie­czeń­stwo. Ma mieć po­wier­zach­nię 39 km kwa­dra­to­wych. Bę­dzie tam można te­sto­wać – poza wa­run­kami la­bo­ra­to­ryj­nymi – in­te­li­gentne sys­temy kie­ro­wa­nia ru­chem, in­no­wa­cyjne pralki au­to­ma­tyczne, sa­mo­spłu­ku­jące się to­a­lety czy sieci bez­prze­wo­dowe no­wej generacji.

Ba­da­nia będą mo­gły pro­wa­dzić pry­watne firmy, uczel­nie, woj­sko i agen­cje rzą­dowe. Na­ukowcy, któ­rzy będą te­sto­wać in­no­wa­cje tech­no­lo­giczne także nie za­miesz­kają w mie­ście – będą urzę­do­wać w kam­pu­sie, wy­bu­do­wa­nym obok mia­sta. Prace ba­daw­cze bę­dzie mo­gło pro­wa­dzić jed­no­cze­śnie aż 350 naukowców.

Przy pro­jek­to­wa­niu mia­sta wy­ko­rzy­stano plany i ar­chi­tek­turę miej­sco­wo­ści ist­nie­ją­cej w rze­czy­wi­sto­ści — Rock Hill w Ka­li­for­nii. CITE City ma być wła­ści­wie jego bar­dzo do­kładną ko­pią, by moż­liwe było np. te­sto­wa­nie urzą­dzeń w róż­nych wa­run­kach. In­ży­nie­ro­wie będą mo­gli np. spraw­dzić, jak spra­wuje się dana tech­no­lo­gia w bu­dyn­kach wy­po­sa­żo­nych w in­sta­la­cje elek­tryczne sta­rego typu.

Powiązane materiały: