Przejdź do treści

Nasze roboty wywalczyły medale

Słowo „ro­bot” co­raz rza­dziej ko­ja­rzy się nam z kuch­nią. One same zo­raz śmie­lej po­czy­nają so­bie w na­szej rze­czy­wi­sto­ści. Wszystko za sprawą na­ukow­ców, któ­rzy stal pra­cują nad ich ulep­sze­niem. Także Po­lacy mają tu­taj spore osiągnięcia.

Nasi kon­struk­to­rzy zdo­byli wła­śnie 10 me­dali w naj­waż­niej­szych eu­ro­pej­skich za­wo­dach ro­bo­tów Ro­bot­Chal­lenge, które od­były się w Wied­niu. Dzięki temu już trzeci raz z rzędu byli też zwy­cięz­cami w kla­sy­fi­ka­cji ge­ne­ral­nej tych za­wo­dów, w któ­rych tym ra­zem wzięło udział kil­ku­set uczest­ni­ków z 20 krajów.

Wy­da­rze­nie or­ga­ni­zo­wane w Wied­niu już po raz dzie­siąty uzna­wane jest za naj­więk­sze i naj­bar­dziej pre­sti­żowe w Eu­ro­pie. Można się tu­taj przy­glą­dać poj­dyn­kom ro­bo­tów mo­bil­nych, sa­mo­dziel­nych, wła­sno­ręcz­nie skonstruowanych.

Pod­czas za­koń­czo­nej, ko­lej­nej edy­cji za­wo­dów Po­lacy za­pre­zen­to­wali 60 kon­struk­cji, a za­wod­nicy mo­gli ry­wa­li­zo­wać w 15 róż­nych konkurencjach.

Nasi kon­struk­to­rzy przy­wiozą ze sto­licy Au­strii cztery złote, trzy srebrne i trzy brą­zowe me­dale. Kom­plet me­dali przy­nio­sła Po­la­kom ka­te­go­ria Mini Sumo. Suk­ce­sem za­koń­czyła się także kon­ku­ren­cja Hu­ma­noid Sumo, w któ­rej pol­scy za­wod­nicy za­jęli pierw­sze i dru­gie miej­sce. Po­nadto kon­struk­to­rzy z Pol­ski wy­wal­czyli złoty i brą­zowy me­dal w ka­te­go­rii Line Fol­lo­wer, złoty me­dal w kon­ku­ren­cji Air Race Au­to­no­mous, srebrny w ka­te­go­rii Fre­estyle oraz brą­zowy w Puck Collect.

Dru­gie miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji ogól­nej, z sze­ścioma me­da­lami, za­jęli Ro­sja­nie, któ­rzy wy­prze­dzili Ło­ty­szy z pię­cioma zdo­by­tymi krąż­kami z cen­nych kruszców.

Mi­strzo­stwa Ro­bot­Chal­lenge or­ga­ni­zo­wane są od 2004 roku. Do tej pory wy­star­to­wało w nich już po­nad 1.000 ro­bo­tów z 31 państw.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów