Przejdź do treści

Nasłuch na cywilizacje pozaziemskie

Naj­więk­szy na świe­cie ra­dio­te­le­skop – można po­wie­dzieć, że to taki astro­no­miczny od­po­wied­nik wiel­kiego Zder­za­cza Ha­dro­nów — po­wsta­nie w trzech kra­jach: RPA, Au­tra­lii i No­wej Ze­lan­dii. W po­rów­na­niu z do­tych­cza­so­wymi ra­dio­te­le­sko­pami nowe urzą­dze­nie o na­zwie SKA (Squ­are Ki­lo­me­tre Ar­ray) bę­dzie 50 razy bar­dziej czułe i za­pewni 10 ty­sięcy razy więk­szą szyb­kość prze­szu­ki­wa­nia nieboskłonu. 

Ma być tak po­tężny, że może na­wet wy­kryć sy­gnały, wska­zu­jące na ist­nie­nie cy­wi­li­za­cji po­za­ziem­skich. Jego bu­dowa ma za­cząć się w 2016 roku. Po pla­no­wa­nym na rok 2024 za­koń­cze­niu bu­dowy SKA ma skła­dać się z 3 ty­sięcy pa­ra­bo­licz­nych an­ten o śred­nicy 15 me­trów oraz wiele an­ten mniej­szych — taka kon­fi­gu­ra­cja, jak mó­wią na­ukowcy, stwo­rzy naj­bar­dziej wraż­liwy ra­dio­te­le­skop, jaki po­wstał kiedykolwiek.

Cał­ko­wita po­wierzch­nia wszyst­kich ta­le­rzy ma sta­no­wić je­den ki­lo­metr kwa­dra­towy (stąd na­zwa), a wszyst­kie an­teny mają two­rzyć sieć, aby wy­kry­wać fale ra­diowe, które pe­ne­trują at­mos­ferę ziem­ską i emi­to­wane są przez gwiazdy, ga­lak­tyki i kwa­zary. De­cy­zję o roz­dzie­le­niu su­per­ra­dio­te­le­skopu na trzy lo­ka­li­za­cje, któ­rego bu­dowa ma kosz­to­wać 2 mld do­la­rów, po­prze­dził in­ten­sywny lob­bing, pod­jęty przez głów­nych ofe­ren­tów – RPA z jed­nej strony oraz Au­stra­lię i Nową Ze­lan­dię z dru­giej. Usta­lono, że SKA musi się znaj­do­wać na pół­kuli po­łu­dnio­wej ze względu na jej ko­rzystne po­ło­że­nie wzglę­dem cen­trum na­szej ga­lak­tyki — Drogi Mlecznej. 

To może być naj­bar­dziej skom­pli­ko­wany eks­pe­ry­ment, jaki mo­żemy prze­pro­wa­dzić, ma ogromny po­ten­cjał na to, by po­zwo­lić nam usta­lić od­le­gło­ści do każ­dej ga­lak­tyki w na­szym lo­kal­nym wszech­świe­cie — mówi o SKA Ala­stair Edge z Dur­ham Uni­ver­sity, wio­dą­cego ośrodka ba­dań astro­no­micz­nych w Wiel­kiej Bry­ta­nii — Wielki Zder­zacz Ha­dro­nów pro­du­kuje pewną ilość da­nych na go­dzinę, to urzą­dze­nie bę­dzie pro­du­ko­wało tę samą ilość da­nych w kilka mi­nut

Bu­dowa SKA jest przed­się­wzię­ciem mię­dzy­na­ro­do­wym, w któ­rym be­dzie uczest­ni­czyło 20 państw, 70 in­sty­tu­cji i wielu pry­wat­nych fundatorów.

Powiązane materiały: