Przejdź do treści

Nano — kolor na głowie

Far­bo­wa­nie wło­sów jest bar­dzo po­pu­larne i co­raz ła­twiej­sze. Nie­stety taki upięk­sza­jący za­bieg przy oka­zji nisz­czy włosy. Przy­znaje to na­wet jedna z ak­to­rek w re­kla­mie, po­ka­zu­jąc swoje włosy w opła­ka­nym sta­nie. Po uży­ciu środka pew­nej firmy jej włosy są lek­kie i piękne. To tylko re­klama, ale mamy do­bre wie­ści dla mi­ło­śni­czek i mi­ło­śni­ków na­kła­da­nia farby.

Ze­spół na­ukow­ców z por­tu­gal­skiego uni­wer­sy­tetu Minho w Bra­dze opra­co­wał nową, re­wo­lu­cyjną wręcz, me­todę bar­wie­nia tka­nin i wło­sów ba­zu­jącą na na­no­czą­stecz­kach krze­mo­wych. Nowa tech­no­lo­gia, zwana Na­no­cor, jest cał­ko­wi­cie bez­pieczna dla śro­do­wi­ska i nie­zwy­kle oszczędna. Jej atu­tem jest także in­ten­syw­niej­szy i bar­dziej trwały kolor.

Tech­no­lo­gia Na­no­cor jest eko­lo­giczna, gdyż nie wy­ko­rzy­stuje szko­dli­wych dla śro­do­wi­ska na­tu­ral­nego sub­stan­cji. Nie wy­maga sto­so­wa­nia soli i szko­dli­wych barw­ni­ków. Po­zwala za­osz­czę­dzić na­wet 70% wody zu­ży­wa­nej przy tra­dy­cyj­nych me­to­dach bar­wie­nia tka­nin. W opi­nii na­ukow­ców do­dat­ko­wym wa­lo­rem tej tech­no­lo­gii jest bar­dziej in­ten­sywny ko­lor niż ten uzy­skany me­to­dami sto­so­wa­nymi obec­nie na rynku.

Nie ma wąt­pli­wo­ści, że w ciągu naj­bliż­szej de­kady nowa tech­no­lo­gia za­do­mowi się na stałe w prze­my­śle — za­pew­nia prof. Ja­ime Ro­cha Go­mes, szef ze­społu ba­daw­czego — eko­lo­gicz­ność, oszczęd­ność i in­ten­syw­ność ko­lo­rów pły­nąca z wy­ko­rzy­sta­nia na­no­czą­ste­czek krze­mo­wych wy­musi na za­kła­dach pro­duk­cyj­nych wdro­że­nie tej re­wo­lu­cyj­nej me­tody, przy au­to­ma­tycz­nym wy­par­ciu szko­dli­wych barwników. 

Zda­niem por­tu­gal­skich uczo­nych Na­no­cor za­do­mowi się w naj­bliż­szych la­tach rów­nież w prze­my­śle kosmetycznym.

Prze­pro­wa­dzone przez nas ba­da­nia po­twier­dziły sku­tecz­ność dzia­ła­nia krze­mo­wych na­no­czą­ste­czek w przy­padku far­bo­wa­nia wło­sów. Tech­no­lo­gia ta jest nie­zwy­kle od­porna na dzia­ła­nie szam­po­nów oraz zdrow­sza od barw­ni­ków, które nie­rzadko wy­wo­łują aler­gie — do­dał prof. Gomes.

Nowa me­toda far­bo­wa­nia zo­stała uznana przez ka­pi­tułę Wiel­kiej Kra­jo­wej Na­grody BES za naj­bar­dziej in­no­wa­cyjną tech­no­lo­gię opra­co­waną w Por­tu­ga­lii pod­czas mi­nio­nego roku.

Powiązane materiały: