Przejdź do treści

Najmniejszy na świecie układ elektroniczny

Ame­ry­kań­scy na­ukowcy zbu­do­wali naj­mniej­szy na świe­cie układ elek­tro­niczny z dwoma prze­wo­dami od­le­głymi od sie­bie o 150 ato­mów. Układ zbu­do­wano w tech­no­lo­gii 15 na­no­me­trów. To bli­ska droga do co­raz mniej­szych, ale bar­dziej wy­daj­nych procesorów.

We­dług uczo­nych z McGill Uni­ver­sity i San­dia Na­tio­nal La­bo­ra­to­ries, taki układ umoż­liwi także stwo­rze­nie chi­pów kom­pu­te­ro­wych, które będą wy­dzie­lały mniej cie­pła niż obec­nie pro­du­ko­wane modele.

Wy­dzie­la­nie cie­pła oraz spa­dek wy­daj­no­ści i trwa­ło­ści, zwią­zany z prze­grze­wa­niem ukła­dów pro­ce­so­ro­wych, jest obec­nie jed­nym z głów­nych pro­ble­mów roz­woju tech­no­lo­gii ukła­dów zin­te­gro­wa­nych. Zmniej­sze­nie wiel­ko­ści pod­sta­wo­wych ukła­dów elek­tro­nicz­nych ozna­cza moż­li­wość wy­pro­du­ko­wa­nia mniej­szego i o więk­szej mocy sprzętu elek­tro­nicz­nego, niż jest obec­nie wy­twa­rzany. Pro­wa­dzi to do mniej­szych kom­pu­te­rów PC, ta­ble­tów, smart­fo­nów i urzą­dzeń elek­tro­niki do­mo­wej, które jed­nak będą miały więk­szą niż obecna wy­daj­ność, zu­ży­wa­jąc przy tym mniej ener­gii. Tam, gdzie obec­nie ja­kieś funk­cje wy­ko­ny­wane są przez dwa lub wię­cej chi­pów, wy­star­czy za­pewne je­den pro­ce­sor, wy­pro­du­ko­wany w no­wej technologii.

Od­kry­cie uczo­nych z USA pa­suje się do­sko­nale do prawa Moore’a. Może go przy­po­mnimy: Gor­don Mo­ore, za­ło­ży­ciel naj­więk­szej firmy ukła­dów elek­tro­nicz­nych In­tel Corp. w 1965 r. za­ob­ser­wo­wał po­dwa­ja­nie się liczby tran­zy­sto­rów co ok. 12 mie­sięcy. Liczba ta była na­stęp­nie ko­ry­go­wana i obec­nie przyj­muje się, że liczba tran­zy­sto­rów w mi­kro­pro­ce­so­rach od wielu lat po­dwaja się co ok. 24 mie­siące. Na za­sa­dzie ana­lo­gii, prawo Mo­ore’a sto­suje się też do wielu in­nych pa­ra­me­trów sprzętu kom­pu­te­ro­wego, np. po­jem­no­ści dys­ków twar­dych czy wiel­ko­ści pa­mięci operacyjnej.

Jak po­in­for­mo­wali uczeni z McGill Uni­ver­sity i San­dia Na­tio­nal La­bo­ra­to­ries, obec­nie pro­wa­dzone będą prace nad zbu­do­wa­niem funk­cjo­nal­nego mi­kro­układu w tech­no­lo­gii 15 nm, który można by łą­czyć z in­nymi ukła­dami elek­tro­nicz­nymi oraz nad opty­ma­li­za­cją jego wy­daj­no­ści i czasu dzia­ła­nia, a także przy­go­to­wa­niem go do produkcji.

Powiązane materiały: