Przejdź do treści

Najlepsze zdjęcia na świecie

Fo­to­gra­fia stała się w tej chwili tak po­wszechna i do­stępna, że mogą i zaj­mują się nią nie­mal wszy­scy. Nie ogra­ni­cza nas ilość kla­tek na kli­szy, ceny apa­ra­tów stały się ni­skie, a ich moż­li­wo­ści co­raz więk­sze. Je­śli do­damy do tego pro­gramy kom­pu­te­rowe po­pra­wia­jące zdję­cia otrzy­mu­jemy gi­gan­tyczną liczbę po­ten­cjal­nych, ge­nial­nych fo­to­gra­fów. Więk­szość z nich uważa, że ich prace są naj­lep­sze na świe­cie. Być może mają ra­cję, ale jak to sprawdzić?

Roz­wią­za­niem tego pro­blemu może być opra­co­wana przez na­ukow­ców z USA tech­no­lo­gia roz­po­zna­wa­nia ob­razu cy­fro­wego. Dzięki niej bę­dzie można skla­sy­fi­ko­wać fo­to­gra­fie nie tylko pod wzglę­dem ja­ko­ści tech­nicz­nej, ale także kry­te­riów es­te­tycz­nych. Tech­no­lo­gia oparta jest na no­wym al­go­ryt­mie oceny ob­razu i prze­cho­dzi wła­śnie pierw­sze te­sty. Działa na za­sa­dzie sieci neu­ro­no­wych, po­trafi więc „na­uczyć” się, ja­kie są kry­te­ria oceny zdję­cia. Wpro­wa­dzono za­tem do pro­gramu naj­lep­sze zdję­cia znane z hi­sto­rii fo­to­gra­fii, al­bu­mów on­line oraz z… Fa­ce­bo­oka i po­dzie­lono je na grupy te­ma­tyczne, tak, aby uła­twić ich ocenę. 

Ko­lej­nym kro­kiem był po­dział fo­to­gra­fii na ob­szary oraz na ele­menty na­zwane przez ba­da­czy „słow­ni­kiem ob­razu” ale też do­da­nie do al­go­rytmu za­sady „zło­tego po­działu” w fo­to­gra­fii. Kadr dzieli się na dzie­więć pól, przy po­mocy po­zio­mych i pio­no­wych li­nii. Prze­cię­cia tych li­nii będą two­rzyły tzw. punkty mocne ob­razu, dzięki czemu obiekt, który znaj­dzie się na li­nii bę­dzie ła­twiej zauważalny.

Do­dat­ko­wym efek­tem prac nad nową tech­no­lo­gią opra­co­wy­waną dla kon­cernu Xe­rox jest tech­nika szyb­kiego sor­to­wa­nia ob­ra­zów o ta­kich sa­mych cha­rak­te­ry­sty­kach. W te­sto­wa­nej wer­sji można po­sor­to­wać 5.000.000 ob­ra­zów cy­fro­wych przez około sekundę.

Tech­no­lo­gia oceny zdjęć z pew­no­ścią po­może agen­cjom fo­to­gra­ficz­nym w oce­nie ty­sięcy zdjęć pod wzglę­dem ich cha­rak­te­ry­styk. Czy jed­nak zwy­kły śmier­tel­nik bę­dzie po­tra­fił usu­nąć z pa­mięci ko­lej­nych dys­ków ze­wnętrz­nych ty­siące zdjęć, które oce­nia­jący je pro­gram odrzuci?

Powiązane materiały: