Przejdź do treści

Most kroplą drążony

Bu­du­jemy mo­sty dla pana sta­ro­sty… Gdy jed­nak już zo­sta­nie zbu­do­wany trzeba spraw­dzać, czy cały czas można bez­piecz­nie z niego korzystać.

Na­ukowcy z Bri­gham Young Uni­ver­sity w Utah pod kie­row­nic­twem prof. Briana Maz­zeo i prof. Spen­cera Gu­th­rie opra­co­wali nową me­todę ba­da­nia stanu struk­tury mo­stów i wia­duk­tów na pod­sta­wie dźwięku, wy­twa­rza­nego przez spa­da­jące na nie kro­ple wody.

Me­toda ta — na­zwana me­todą ude­rze­nio­wego echa — po­zwala na wy­kry­cie ukry­tych wad, pęk­nięć i groź­nych prze­su­nięć w struk­tu­rze mo­stu, gro­żą­cych jego znisz­cze­niem lub uszkodzeniem.

Ist­nieje duża róż­nica w ude­rze­niach kro­pli wody o nie­na­ru­szoną struk­turę i struk­turę ule­ga­jącą uszko­dze­niu — stwier­dził prof. Maz­zeo — w ten spo­sób można wy­kryć za­gro­że­nie nie­do­strze­galne go­łym okiem. 

Me­toda jest ta­nia i po­zwala sku­tecz­nie wy­kry­wać ukrytą ko­ro­zję i zmę­cze­nie ma­te­riału we wszyst­kich ty­pach kon­struk­cji mo­sto­wych – twier­dzą na­ukowcy. Co ważne, nie spo­wo­duje do­dat­ko­wych uszko­dzeń, bo­wiem nie ko­rzy­sta ze zwy­kle sto­so­wa­nych do ge­ne­ro­wa­nia echa urzą­dzeń, np. mło­tów pneu­ma­tycz­nych. Jest za­ra­zem pro­sta: po­lega na stwo­rze­niu nad ba­daną na­wierzch­nią kur­tyny wod­nej z gru­bych kro­pli wody. Na na­wierzchni zo­stają uło­żone li­nie czuj­ni­ków aku­stycz­nych, okre­śla­jące ja­kie echo wy­stąpi na sku­tek spa­da­nia na po­wierzch­nię kro­pel wody.

Ana­liza po­wsta­ją­cego od­głosu po­zwala na lo­ka­li­za­cję nie tylko ob­szaru, ale także wiel­ko­ści zmiany bądź pęk­nię­cia. Samo ba­da­nie zaj­muje nie­wiele czasu i nie wy­maga cał­ko­wi­tego za­my­ka­nia mo­stu lub wia­duktu. Na­ukowcy z BYU twier­dzą, że nową me­todę można za­sto­so­wać także w ba­da­niach kom­po­zy­tów lot­ni­czych, rów­nie jak be­ton po­dat­nych na ukryte rozwarstwianie.

Obec­nie pra­cują nad do­kład­niej­sza jej wer­sją umoż­li­wia­jącą lo­ka­li­za­cję głę­bo­ko­ści roz­war­stwie­nia bądź pęknięcia.

Powiązane materiały: