Przejdź do treści

Mobilny akademik

Wa­runki miesz­kalne w pol­skich aka­de­mi­kach do luk­su­so­wych ra­czej nie na­leżą, a i tak chęt­nych jest za­wsze wię­cej niż miejsc. Nie­sza­blo­nowo kwe­stię za­kwa­te­ro­wa­nia stu­den­tów roz­wią­zały wła­dze KATHO — Ka­to­lic­kiego Uni­wer­sy­tetu w Co­ur­trai w Belgii.

Zo­stał tam „wdro­żony” pro­to­ty­powy, mo­bilny dom stu­dencki HUB 01. Pro­to­typ zaj­muje 225 m² po­wierzchni, zo­stał utwo­rzony w 2011 roku ale za­pre­zen­to­wano go do­piero po­nad rok póź­niej pod­czas In­ter­na­tio­nal Bien­nale In­te­rieur 2012 w Kor­trij. Pro­jekt zo­stał opra­co­wany przez ar­chi­tek­tów z dmvA Ar­chi­tec­ten i Of­fice A3 a jego kon­cep­cja opiera się na trzech za­sa­dach: mo­bil­ność, pry­wat­ność dla stu­den­tów, ucze­nie się „w każ­dej chwili, w każ­dym miej­scu i w każ­dym calu”.

Mo­bilny aka­de­mik składa się ze sta­łego cen­tral­nego ter­mi­nalu, bę­dą­cego czę­ścią wspólną (w któ­rym znaj­dują się: sa­lon, kuch­nia i ła­zienka) oraz pod­łą­czo­nych do niego kon­te­ne­rów trans­por­to­wych, bę­dą­cych in­dy­wi­du­al­nymi po­ko­jami do spa­nia, każdy z wła­sną ła­zienką. Cała kon­struk­cja jest eko­lo­giczna i pra­wie sa­mo­wy­star­czalna. Na da­chu za­in­sta­lo­wano pa­nele sło­neczne i tur­binę wia­trową, pod­łą­czono pompy cieplne. Po­szcze­gólne jed­nostki można prze­trans­por­to­wać na inny, na­wet pry­watny kam­pus (np. po za­koń­cze­niu edukacji).

Także de­sign HUB 01 jest po­łą­cze­niem no­wo­cze­sno­ści i eko­lo­gicz­nych roz­wią­zań, co jest ra­czej awan­gardą dla stu­den­tów. In­dy­wi­du­alne kon­te­nery-po­koje są urzą­dzone wg róż­nych kon­cep­cji. Wg jed­nej z nich, opar­tej na eko­lo­gicz­nych za­sa­dach, kon­te­ner ob­ło­żono ro­śli­nami. W in­nym ściany są cał­ko­wi­cie po­kryte pa­ne­lami sło­necz­nymi. Na­to­miast mi­ni­ma­li­styczne kon­te­nery z bia­łym wnę­trzem za­pew­niają łóżko, to­a­letę i miej­sce do pracy tych stu­den­tów, któ­rzy chcą miesz­kać i uczyć się bez roz­pra­sza­nia się. Na­stęp­nym kro­kiem twór­ców HUB_​01 ma być zbu­do­wa­nie domu dla na­uczy­cieli aka­de­mic­kich oraz stu­den­tów z wy­miany. Wy­star­czy zo­ba­czyć zdję­cia i już chce się miesz­kać w ta­kim miejscu.

Zresztą zo­bacz­cie sami. Może ja­kaś pol­ska uczel­nia skusi się na ta­kie rozwiązanie?

Powiązane materiały: