Przejdź do treści

Młoda Polska. Innowacyjna Polska :)

Pol­ska kra­jem mło­dych lu­dzi i no­wych tech­no­lo­gii – tak zda­niem wi­ce­mi­ni­stra go­spo­darki Da­riu­sza Bog­dana, po­win­ni­śmy się ko­ja­rzyć w Eu­ro­pie i na świe­cie. Mię­dzy in­nymi w ten spo­sób Pol­ska pro­muje się pod­czas te­go­rocz­nych tar­gów Ce­BIT w Ha­no­we­rze, naj­waż­niej­szych i naj­więk­szych tar­gów branży in­for­ma­tycz­nej i no­wych tech­no­lo­gii na świecie.

Ce­BIT od­by­wają się w Ha­no­we­rze od 1986 roku i rok­rocz­nie przy­cią­gają setki ty­sięcy zwie­dza­ją­cych z ca­łego świata. W ubie­gło­rocz­nej edy­cji wzięło udział prze­szło 4.000 wy­staw­ców z 70 kra­jów, a ich eks­po­zy­cje obej­rzało po­nad 310.000 osób. Pol­ska w tym roku jest part­ne­rem stra­te­gicz­nym imprezy.

Targi wspól­nie otwo­rzyli An­gela Mer­kel i Do­nald Tusk, po­zu­jąc do ka­mer mię­dzy in­nymi pod­czas gry w chiń­czyka na ta­ble­cie z uży­ciem pol­skiej kostki DICE+. Te­go­roczna pol­ska eks­po­zy­cja jest naj­więk­szą z do­tych­czas pre­zen­to­wa­nych przez nasz kraj w hi­sto­rii ha­no­wer­skich tar­gów. Sto­iska pol­skich wy­staw­ców zaj­mują po­nad 3000 m². We­dług sza­cun­ków w tar­gach bie­rze udział 350 pol­skich firm, a także kil­ku­set stu­den­tów, mło­dych na­ukow­ców i in­no­wa­to­rów z Pol­ski, w tym lau­re­aci rzą­do­wego pro­gramu TOP 500 Innovators.

Pol­skie sto­isko na­ro­dowe, bę­dące wi­zy­tówką na­szego kraju, zor­ga­ni­zo­wało Mi­ni­ster­stwo Na­uki i Szkol­nic­twa Wyż­szego. Ma być miej­scem licz­nych spo­tkań, źró­dłem wie­dzy na te­mat spe­cy­fiki i moż­li­wo­ści pol­skiego rynku ICT. Jego atrak­cje to: de­tek­tor pod­czer­wieni, który sta­nowi ele­ment wy­po­sa­że­nia lą­dow­nika na Mar­sie, a także naj­szyb­szy na świe­cie pro­ce­sor prze­my­słowy. Na sto­isku na­ro­do­wym można zo­ba­czyć rów­nież, jak funk­cjo­nuje tzw. roz­sze­rzona rze­czy­wi­stość (au­gmen­ted re­ality) – czyli po­łą­cze­nie świata rze­czy­wi­stego z wir­tu­al­nym, ge­ne­ro­wa­nym w pa­mięci komputerów.

Na­sze sto­iska — poza głów­nym sto­iskiem na­ro­do­wym – są obecne w czte­rech sek­cjach te­ma­tycz­nych, na które po­dzie­lono targi: stre­fie PRO po­świę­co­nej bez­piecz­nym roz­wią­za­niom dla przed­się­biorstw; stre­fie GOV po­świę­co­nej pro­duk­tom i usłu­gom dla sek­tora pu­blicz­nego oraz służby zdro­wia; stre­fie LIFE przed­sta­wia­ją­cej roz­wią­za­nia wy­ko­rzy­sty­wane w cy­fro­wym świe­cie oraz stre­fie LAB bę­dą­cej plat­formą dia­logu mię­dzy ludźmi na­uki, biz­nesu i po­li­tyki. W stre­fie PRO nasi wy­stawcy przed­sta­wiają wy­dajne i bez­pieczne roz­wią­za­nia te­le­in­for­ma­tyczne dla firm. Jed­nym z nich jest dwa razy wy­daj­niej­sza od do­tych­cza­so­wych roz­wią­zań plat­forma in­fra­struk­tury na żą­da­nie (IaaS). W jej ra­mach można uru­cho­mić, prze­twa­rzać lub prze­cho­wy­wać do­wolne za­soby — stronę WWW, apli­ka­cję biz­ne­sową, pro­jekt start-upowy lub roz­wią­za­nie korporacyjne.

Pre­zen­to­wane są rów­nież mo­bilne apli­ka­cje wspie­ra­jące funk­cjo­no­wa­nie łań­cu­cha do­staw oraz gwa­ran­tu­jące wła­ściwy prze­pływ in­for­ma­cji. Urzą­dze­niem uspraw­nia­ją­cym do­stawy w han­dlu elek­tro­nicz­nym jest z ko­lei pacz­ko­mat. Można z niego ła­two i o każ­dej po­rze ode­brać za­ku­pioną przez In­ter­net prze­syłkę. Atrak­cjami sto­iska w stre­fie GOV jest m.in. sys­tem CE​IDG​.gov​.pl, dzięki któ­remu można za­ło­żyć firmę przez In­ter­net oraz pro­jekt e‑deklaracje do roz­li­cza­nia po­dat­ków on­line. Zwie­dza­jący do­wie­dzą się w niej rów­nież, jak zre­ali­zo­wano w Pol­sce w 2012 r. po­wszechny spis na­ro­dowy bez uży­cia pa­pieru – wy­łącz­nie z wy­ko­rzy­sta­niem ko­mu­ni­ka­cji elektronicznej.

W stre­fie LIFE pre­zen­to­wane są pro­dukty pol­skiej branży roz­rywki elek­tro­nicz­nej, mul­ti­me­diów i gier, na czele z bar­dzo po­pu­larną elek­tro­niczną kostką do gry DICE+. Pol­skie pro­duk­cje są pre­zen­to­wane na trzech róż­nych plat­for­mach – PC, kon­sola oraz ta­blet. W stre­fie LAB zwie­dza­jący pol­skie sto­isko mogą wejść do „miesz­ka­nia przy­szło­ści” – re­pliki praw­dzi­wego domu, w któ­rym znaj­duje się m.in. ro­bot zdolny do in­te­rak­cji z czło­wie­kiem FLASH, a także elek­tro­niczny asy­stent osób star­szych i cho­rych DOMESTIC. Nie bra­kuje w nim i in­nych in­no­wa­cji uła­twia­ją­cych ży­cie — np. sys­temu, dzięki któ­remu za po­mocą te­le­fonu można ste­ro­wać sprzę­tem domowym.

Mocny udział Pol­ski w tar­gach jest szansą dla wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych part­ne­rów za­gra­nicz­nych, by do­kład­niej za­po­znali się z pol­skim ryn­kiem te­le­in­for­ma­tycz­nym i moż­li­wo­ściami, ja­kie ofe­ruje. Pol­ska te­le­in­for­ma­tyka po­zo­staje w pew­nym stop­niu na­dal nie­od­kry­tym przez Eu­ropę i świat skar­bem. I ci, któ­rzy jako pierwsi ten skarb od­kryją, czyli in­we­sto­rzy, usłu­go­biorcy, usłu­go­dawcy, part­ne­rzy biz­ne­sowi zy­skają naj­wię­cej. – po­wie­dział pre­mier Do­nald Tusk pod­czas otwarcia.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów