Przejdź do treści

Materiał przyszłości równie szkodliwy jak azbest

Ba­da­nia na­ukow­ców ze Szko­cji wska­zują, że ma­te­riał przy­szło­ści ja­kim bez wąt­pie­nia mogą być wie­lo­war­stwowe na­no­rurki wę­glowe, jest tak samo groźny dla na­szego zdro­wia jak azbest. Wdy­chane w du­żych ilo­ściach mogą pro­wa­dzić do róż­nych po­draż­nień i in­fek­cji, które osta­tecz­nie mogą prze­ro­dzić się w nowotwór.

Wdy­cha­nie mi­kro­sko­pij­nych włó­kien azbe­stu, ma­te­riału po­wszech­nie uży­wa­nego w cza­sach PRL do ocie­pla­nia bu­dyn­ków, pro­wa­dzi do azbe­stozy, cho­roby ob­ja­wia­ją­cej się zwłók­nie­niem płuc, któ­rego po­wi­kła­niem jest rak oskrzeli. Wdy­cha­nie włó­kien azbe­stu może także pro­wa­dzić do po­wsta­nia mię­dzy­bło­niaka opłuc­nej, zło­śli­wego no­wo­tworu płuc. W 1997 roku wpro­wa­dzono więc cał­ko­wity za­kaz ob­rotu azbe­stem w Polsce.

Prze­pro­wa­dzone te­raz przez szkoc­kich na­ukow­ców z Cen­tre for In­flam­ma­tion Re­se­arch przy Uni­wer­sy­te­cie w Edyn­burgu ba­da­nia na my­szach wy­ka­zały, że wdy­cha­nie na­no­ru­rek wę­glo­wych może po­wo­do­wać nie­mal iden­tyczne ob­jawy cho­ro­bowe. Po­dob­nie jak włókna azbe­stu, na­no­rurki wę­glowe do­stają się do płuc, gdzie wbi­ja­jąc się w na­bło­nek zo­stają prak­tycz­nie do końca ży­cia. Jest to pierw­szy dzwo­nek, by za­in­te­re­so­wać się po­waż­niej tym problemem.

Lek­kie ni­czym ma­te­riał sztuczny, a za­ra­zem wy­trzy­mal­sze niż stal na­no­rurki są dziś na­dzieją tech­niki. Wy­ko­rzy­stuje się je w no­wych le­kar­stwach, ba­te­riach o wy­so­kiej spraw­no­ści, a także w oczysz­czal­niach ście­ków. Dzięki nim ma być moż­liwa bu­dowa jesz­cze szyb­szych kom­pu­te­rów i roz­wój opto­elek­tro­niki (ba­zu­ją­cej na świe­tle elek­tro­niki). Au­to­rzy ba­dań za­zna­czają, że w żad­nym przy­padku nie chcą oni do­pro­wa­dzić do za­trzy­ma­nia roz­woju no­wych tech­no­lo­gii, lecz ra­czej do wy­pra­co­wa­nia pro­ce­dur bez­pie­czeń­stwa dla pra­cow­ni­ków fa­bryk, w któ­rych pro­du­ko­wane są lub wy­ko­rzy­sty­wane nanorurki.

Powiązane materiały: