Przejdź do treści

Maszyny przyszłości dla przeszłości

No­wo­cze­sne, fu­tu­ry­styczne wręcz ma­szyny łą­czymy ra­czej z mniej lub bar­dziej od­le­głą przy­szło­ścią. Pla­nu­jemy, wy­obra­żamy so­bie jak mogą zmie­nić na­sze ży­cie. Tym­cza­sem mogą one po­móc w od­two­rze­niu tego, jak żyli nasi dziadkowie.

Wła­śne w ta­kim celu swoje moce ob­li­cze­niowe wy­ko­rzy­stało Cen­trum In­for­ma­tyczne Świerk NCBJ. Dzięki temu moż­liwe było po­wsta­nie filmu War­szawa 1935. To krót­ko­me­tra­żowy film, po­ka­zu­jący w tech­no­lo­gii 3D, jak wy­glą­dała przed II wojną sto­lica Pol­ski. Re­kon­struk­cja cy­frowa po­wstała na pod­sta­wie do­stęp­nych ma­te­ria­łów archiwalnych.

Na po­trzeby zwią­zane z ob­ra­zo­wa­niem scen gra­ficz­nych filmu spe­cja­li­ści z NCBJ udo­stęp­nili pro­du­cen­tom część mocy ob­li­cze­nio­wych kla­stra kom­pu­te­ro­wego po­wsta­ją­cego w ra­mach Cen­trum In­for­ma­tycz­nego Świerk (CIŚ).

Film War­szawa 1935 jest przed­się­wzię­ciem uni­kal­nym tak pod wzglę­dem tech­no­lo­gii, jak i po­dej­mo­wa­nej te­ma­tyki, dla nas – po­ko­le­nia lu­dzi pa­mię­ta­ją­cych już tylko szare blo­ko­wi­ska – to rze­czy­wi­stość nie­malże ma­giczna — mówi kie­ru­jący pro­jek­tem CIŚ prof. Woj­ciech Wi­ślicki — wszystko to po­wo­duje, że de­cy­zję o wspar­ciu filmu do­dat­ko­wymi mo­cami ob­li­cze­nio­wymi pod­ję­li­śmy szybko i chęt­nie, cie­szymy się, że ta wy­jąt­kowa pro­duk­cja zo­stała zre­ali­zo­wana przy na­szym współudziale.

Jak pod­kre­ślają na­ukowcy know-how zdo­byty dzięki współ­pracy z pro­du­cen­tami filmu bę­dzie jed­nym z czyn­ni­ków po­zwa­la­ją­cych w przy­szło­ści opra­co­wy­wać mo­dele trans­portu i dys­per­sji ska­żeń w at­mos­fe­rze (bo to główne ich za­da­nie) o jesz­cze więk­szym stop­niu szcze­gó­ło­wo­ści. Dzia­ła­jący w Świerku kla­ster ma na ra­zie w du­żej mie­rze cha­rak­ter in­sta­la­cji testowej. 

Ren­de­ring du­żej ilo­ści da­nych gra­ficz­nych po­zwoli nam na ze­bra­nie nie­zbęd­nych do­świad­czeń zwią­za­nych ze spe­cy­fiką prze­twa­rza­nia tego typu pli­ków – wy­ja­śnia nad­zo­ru­jący in­fra­struk­turę ob­li­cze­niową Cen­trum Adam Padee.

Cen­trum In­for­ma­tyczne Świerk prze­twa­rza dane na po­trzeby kra­jo­wej ener­ge­tyki ją­dro­wej i kon­wen­cjo­nal­nej, sy­mu­luje oraz mo­ni­to­ruje za­gro­że­nia ra­dio­lo­giczne, wspiera pro­cesy za­rzą­dza­nia kry­zy­so­wego, a także udo­stęp­nia po­sia­dane za­soby ob­li­cze­niowe do ba­dań na­uko­wych oraz tech­no­lo­gicz­nych. Po­wsta­jący w ra­mach pro­jektu kla­ster kom­pu­te­rowy — do­ce­lowo ok. 20.000 rdzeni ob­li­cze­nio­wych, 100 TB pa­mięci RAM i 3000 TB prze­strzeni dys­ko­wej — bę­dzie jedną z pię­ciu naj­więk­szych tego typu in­sta­la­cji w Pol­sce oraz jed­nym z naj­wy­daj­niej­szych su­per­kom­pu­te­rów branży ener­ge­tyki ją­dro­wej na świecie.

Film, który po­wsta­wał dzięki tym nie­zwy­kłym ma­szy­nom, ma tra­fić do kin 15 marca.

Na pod­sta­wie na​ukaw​pol​sce​.pap​.pl

Powiązane materiały: