Przejdź do treści

Lodówko-mikrofalówka już działa

Ulu­biony na­pój w puszce 0,33 ml schło­dzony w 3 mi­nuty? Te­raz bę­dzie to moż­liwe, bez po­trzeby wkła­da­nia jej do zamrażalnika.

Por­tu­gal­scy na­ukowcy opra­co­wali no­wo­cze­sną tech­no­lo­gię chłod­ni­czą zwaną Su­per­Co­oling, dzięki któ­rej stwo­rzony przez nich pro­to­typ urzą­dze­nia chło­dzi żyw­ność 10 razy szyb­ciej niż tra­dy­cyjna lo­dówka. Tech­no­lo­gia zbli­żona jest szyb­ko­ścią pracy do ku­chenki mi­kro­fa­lo­wej i ba­zuje na elek­tro­nice próżniowej.

Roz­po­częte przed dwoma laty do­świad­cze­nia po­zwo­liły nam na stwo­rze­nie pro­to­typu mi­kro­fa­lówki-lo­dówki — po­wie­działa Ca­tia Au­gu­sto z wy­działu in­ży­nie­rii me­cha­nicz­nej na uni­wer­sy­te­cie w Co­im­brze — nowe urzą­dze­nie działa w po­dobny spo­sób, co ku­chenka mi­kro­fa­lowa, jed­nak za­miast szyb­kiego pod­grze­wa­nia żyw­no­ści, udaje się jej chło­dzić pro­dukty spo­żyw­cze 10 razy szyb­ciej niż w do­stęp­nych na rynku lodówkach.

We­dług por­tu­gal­skich na­ukow­ców, nowe urzą­dze­nie szybko zdo­bę­dzie so­bie sym­pa­tię klien­tów in­dy­wi­du­al­nych oraz firm z po­szcze­gól­nych sek­to­rów go­spo­dar­czych, w tym ga­stro­no­mii, ho­te­lar­stwa i prze­my­słu spożywczego.

Za­letą opra­co­wa­nego przez nas urzą­dze­nia jest szyb­kość dzia­ła­nia oraz duże oszczęd­no­ści w zu­ży­ciu ener­gii — uważa Ca­tia Au­gu­sto — firmy z branży ho­te­lar­skiej, które do­tych­czas in­we­sto­wały w tra­dy­cyjny sprzęt chłod­ni­czy, będą mo­gły te­raz obyć się bez wielu sprzę­tów po­trzeb­nych do utrzy­ma­nia ni­skiej tem­pe­ra­tury napojów. 

Jej zda­niem, pro­to­typ „wszech­stron­nej” lo­dówko-mi­kro­fa­lówki może dać po­czą­tek no­wej ge­ne­ra­cji wy­po­sa­że­nia i być sprzę­żony z ak­tu­al­nie sto­so­wa­nymi urzą­dze­niami. Do­tych­cza­sowe ba­da­nia po­zwa­lają także przy­pusz­czać, że w nie­da­le­kiej przy­szło­ści ten wy­na­la­zek bę­dzie mógł słu­żyć rów­nież do pro­cesu suszenia.

Urzą­dze­nie z pew­no­ścią przy­pad­nie do gu­stu wszyst­kim mi­ło­śni­kom na­po­jów, które po­winno pić się od­po­wied­nio schłodzone.

Powiązane materiały: