Przejdź do treści

Latać jak Luke Skywalker

Pa­mię­ta­cie śmi­gacz z „Gwiezd­nych wo­jen”, na któ­rym po­ru­szał się Luke Sky­wal­ker po księ­życu En­dor wal­cząc z żoł­nie­rzami Va­dera? In­ży­nie­rom z Ka­li­for­nii udało się zbu­do­wać po­dobną ma­szynę i to by­naj­mniej nie za po­mocą wy­ra­fi­no­wa­nej elek­tro­niki, ale pro­stej mechaniki.

Pi­lo­to­wa­nie ta­kiego sku­tera jest tak dia­bel­nie pro­ste, że nie wy­maga żad­nego spe­cjal­nego szko­le­nia. Po pro­stu wsia­dasz i le­cisz! Pro­to­typ la­ta­ją­cego sku­tera zbu­do­wali spe­cja­li­ści z firmy Ae­ro­fex Cor­po­ra­tion. Jed­no­oso­bowa ma­szyna unosi się w po­wie­trzu dzięki dwóm za­mon­to­wa­nym u pod­stawy wir­ni­kom. Mimo fu­tu­ry­stycz­nego wy­glądu, kon­struk­cja po­jazdu opiera się na li­czą­cym po­nad 50 lat pro­jek­cie, z któ­rego zre­zy­gno­wano z po­wodu pro­ble­mów z utrzy­ma­niem sta­bil­no­ści ma­szyny pod­czas lotu.

Pro­blem ten udało się roz­wią­zać dzięki za­mon­to­wa­niu dwóch be­lek umiesz­czo­nych na wy­so­ko­ści ko­lan pi­lota, wy­czu­wa­ją­cych po­chy­le­nie jego ciała, gdy stara się utrzy­mać rów­no­wagę pod­czas lotu i w ten spo­sób sku­ter utrzy­muje w lo­cie sta­bilną po­zy­cję. Pro­to­ty­powa wer­sja sku­tera, która była te­sto­wana na pu­styni Mo­jave, może roz­wi­nąć pręd­kość do ok. 30 mil na go­dzinę (ok. 48 km/​h) i wzno­sić się na wy­so­kość ok. 4,5 metra.

Naj­pierw pla­nu­jemy wy­pu­ścić na ry­nek wer­sję bez­za­ło­gową, a do­piero póź­niej sku­ter, na któ­rym mógłby la­tać czło­wiek — po­in­for­mo­wał Mark De Ro­che z firmy Aerofex.

Bez­za­ło­gowe wer­sje mo­głyby zna­leźć za­sto­so­wa­nie pod­czas ak­cji ra­tun­ko­wych, do prze­no­sze­nia po­trzeb­nego sprzętu. Choć nie by­łyby w sta­nie udźwi­gnąć tyle co śmi­gło­wiec, dzięki mniej­szym ga­ba­ry­tom mo­głyby do­cie­rać w mniej do­stępne miej­sca, bar­dzo bli­sko ra­tow­ni­ków. Na­to­miast z wer­sji za­ło­go­wej mo­gliby ko­rzy­stać np. straż­nicy pa­tro­lu­jący gra­nice w miej­scach, gdzie nie ma dróg i nie da się wje­chać samochodem.

W fi­nal­nej wer­sji sku­ter bę­dzie zdolny la­tać z pręd­ko­ścią ok. 105 km/​h — do­daje De Roche.

Na paź­dzier­nik Ae­ro­fex Cor­po­ra­tion pla­nuje test zmo­der­ni­zo­wa­nej wer­sji sku­tera, a w 2013 roku te­sty zdal­nie ste­ro­wa­nych, bez­za­ło­go­wych pojazdów.

Tak wy­glą­dało to na­to­miast na księ­życu Endor:

Powiązane materiały: