Przejdź do treści

Korbka pracuje!

Fo­to­gra­fu­jesz coś bar­dzo in­te­re­su­ją­cego i na­gle… koń­czy się za­si­la­nie! Chyba każdy, kto choćby hob­by­stycz­nie zaj­muje się fo­to­gra­fią prze­żył ta­kie chwile. Te­raz wy­star­czy mieć pod ręką apa­rat na korbkę!

Wła­śnie ta­kie urzą­dze­nie opra­co­wali na­ukowcy z Ja­po­nii. Firma Su­per­he­adz za­pre­zen­to­wała pierw­szy na świe­cie apa­rat cy­frowy, który sam ge­ne­ruje dla sie­bie ener­gię. Czer­pie ją z pro­mieni sło­necz­nych lub z krę­ce­nia korbką. Choć apa­rat Sun & Cloud wy­gląda nie­po­zor­nie, to można nim zro­bić do­brej ja­ko­ści zdję­cia, a na­wet na­krę­cić filmy.

Można go ła­do­wać na 3 spo­soby. Na gó­rze urzą­dze­nia umiesz­czone są małe pa­nele sło­neczne, które za­si­lają ba­te­rię na­wet w wa­run­kach sła­bego oświe­tle­nia. W po­chmurne dni lub w ciem­nych po­miesz­cze­niach można do­ła­do­wać go za po­mocą ręcz­nej korbki umiesz­czo­nej z boku apa­ratu. Do­dat­kowo apa­rat po­siada port USB, za­tem można go za­si­lić w bar­dziej tra­dy­cyjny, ale już mało eko­lo­giczny, sposób.

Ma­jąc do wy­boru kilka me­tod ła­do­wa­nia, apa­rat może być uży­wany prak­tycz­nie w każ­dym miej­scu i bez prze­rwy. Nie mu­simy bo­wiem mar­twić się o ży­wot­ność baterii.

Dzięki ali­ka­cjom, w które apa­rat zo­stał wy­po­sa­żony, można ko­rzy­stać z 15 fil­trów, dzięki któ­rym wy­ko­na­nym fo­to­gra­fiom nadamy kom­plet­nie nowy wy­gląd. Apa­rat wy­po­sa­żony jest w 3,0‑megapikselowy obiek­tyw i ma trzy różne tryby fo­to­gra­fo­wa­nia — nor­malny (za­kres 150cm), por­tret (za­kres 60 ~ 150cm) i ma­kro (za­kres 25 ~ 35cm). Jest on rów­nież wy­po­sa­żony w wy­so­kiej mocy lampę bły­skową i wbu­do­wany mi­kro­fon, dzięki czemu można rów­nież na­gry­wać dźwięk w filmach.

Je­śli lu­bisz fo­to­gra­fo­wać i szu­kasz apa­ratu, który nie działa na ba­te­riach jed­no­ra­zo­wych lub ener­gii z sieci, to Sun & Cloud może być cie­kawą pro­po­zy­cją za… pra­wie 200 dolarów.

Powiązane materiały: