Przejdź do treści

Konkurencja dla gazu łupkowego

Ja­po­nia, cał­ko­wi­cie za­leżna od im­portu gazu i ropy naf­to­wej, zna­la­zła al­ter­na­tywne źró­dło ener­gii. Opra­co­wała tech­no­lo­gię wy­do­by­cia gazu ze złóż hy­dra­tów me­tanu. Je­śli ten plan się uda, mo­żemy mieć ko­lejną – po ga­zie łup­ko­wym — re­wo­lu­cję w wy­do­by­ciu metanu.

Hy­draty me­tanu lub kla­traty zwane także „pło­ną­cym lo­dem” lub „me­ta­no­wym lo­dem” to białe kostki przy­po­mi­na­jące lód, w któ­rych po­mię­dzy zmro­żo­nymi czą­stecz­kami wody uwię­zione są czą­steczki gazu. Po­wstają przy okre­ślo­nym ci­śnie­niu, tem­pe­ra­tu­rze, w re­jo­nach, gdzie do­stępne są woda i me­tan, pro­du­ko­wany głów­nie przez bak­te­rie bez­tle­nowe. Ma­sowo wy­stę­pują pod dnem szel­fów kon­ty­nen­tal­nych, za­ko­pane są także w wiecz­nej zmar­z­li­nie, która po­krywa jedną czwartą lą­dów pół­kuli północnej.

Sza­cuje się, że za­soby me­tanu uwię­zio­nego w kla­tra­tach prze­wyż­szają kil­ka­krot­nie tra­dy­cyjne za­soby gazu ziem­nego. Jako su­ro­wiec hy­draty me­tanu są trudne do wydobycia.

Nad tech­no­lo­gią wy­do­by­cia pra­co­wały od firmy z USA, Ka­nady, Nor­we­gii i Chin. Pio­nie­rami w ba­da­niach nas wy­do­by­ciem gazu za­mknię­tego w „pło­ną­cym lo­dzie” przez długi czas byli Ame­ry­ka­nie, opra­co­wali na­wet te­stowe in­sta­la­cje do eks­plo­ata­cji hy­dra­tów me­tanu w po­bliżu Ala­ski. Ale to Ja­poń­czy­kom jako pierw­szym udało się wy­do­być lo­dowe pa­liwo ze złóż hy­dra­tów po­ło­żo­nych około 50 km od wy­brzeży wy­spy Hon­siu, 300 me­trów pod po­wierzch­nią Pacyfiku.

W pra­cach wy­do­byw­czych brali udział spe­cja­li­ści z kon­cernu Ja­pan Oil, Gas and Me­tals Na­tio­nal Corp (JOGMEC) oraz z Pań­stwo­wego In­sty­tutu Tech­no­lo­gii Prze­my­sło­wych. Wy­ko­rzy­stano sta­tek zdolny do re­ali­za­cji wier­ceń na głę­bo­ko­ści na­wet 7.000 me­trów pod dnem oce­anu. W tym od­kry­tym złożu jest tyle me­tanu, że może ono za­spo­koić po­trzeby Kraju Kwit­ną­cej Wi­śni przez po­nad 10 lat. A to pole za­wiera za­le­d­wie uła­mek za­so­bów gazu uwię­zio­nego w po­kła­dach hy­dra­tów me­tanu na dnie oce­anów. We­dług ja­poń­skiej Agen­cji Za­so­bów Na­tu­ral­nych i Ener­gii, prze­my­słowa pro­duk­cja gazu może roz­po­cząć się w ciągu naj­bliż­szych pię­ciu lat.

Na­ukowcy wska­zują jed­nak na za­gro­że­nie zwią­zane z ma­sową eks­plo­ata­cją kla­tra­tów me­tanu. Wy­do­by­cie na skalę prze­my­słową może za­chwiać sta­bil­no­ścią dna mor­skiego, a w efek­cie wy­wo­łać pod­wodne trzę­sie­nia ziemi i tsunami.

Powiązane materiały: