Przejdź do treści

Kompost z kurzych skorupek i ziemniaczanych obierek

Wy­na­lazki wy­ko­rzy­stane w nie­od­po­wiedni spo­sób mogą do­pro­wa­dzić do ka­ta­strofy, na przy­kład eko­lo­gicz­nej. Na szczę­ście wszystko, lub pra­wie wszystko, można naprawić.

Por­tu­gal­scy na­ukowcy z uni­wer­sy­tetu w Co­im­brze opra­co­wali na­tu­ralną mie­szankę do oczysz­cza­nia ziemi z me­tali cięż­kich. Ba­zuje ona głów­nie na sko­rup­kach ku­rzych jaj i ziem­nia­cza­nych obier­kach, za­wiera rów­nież nie­wiel­kie ilo­ści trawy oraz łu­sek ryżowych.

Nowy wy­na­la­zek nie dość, że jest bar­dzo po­ży­teczny dla po­prawy ja­ko­ści grun­tów rol­nych, to po­zwala też za­go­spo­da­ro­wać z po­żyt­kiem ty­siące ton sko­rup ku­rzych z branży spo­żyw­czej i ga­stro­no­micz­nej, które trudno było do­tych­czas uty­li­zo­wać — po­wie­działa dr Mar­ga­rida Qu­ina z Wy­działu Nauk i Tech­no­lo­gii na uni­wer­sy­te­cie w Coimbrze.

Za­sto­so­wa­nie sko­rup z ku­rzych jaj nie bę­dzie nio­sło za­gro­że­nia dla po­ten­cjal­nego ska­że­nia gleb.

W wy­niku pro­cesu kom­po­sto­wa­nia na­stę­puje bo­wiem znaczne pod­wyż­sze­nie tem­pe­ra­tury, które sku­tecz­nie li­kwi­duje wszel­kie mi­kro­or­ga­ni­zny pa­to­ge­niczne obecne wcze­śniej na sko­rup­kach –za­pew­niła dr Qu­ina — otrzy­mana sub­stan­cja na­dal jest jed­nak ulep­szana, po­trze­bu­jemy jesz­cze około pię­ciu mie­sięcy, aby opra­co­wać for­mułę pro­duktu, który bę­dzie można wpro­wa­dzić do ma­so­wej sprzedaży.

Poza funk­cją oczysz­cza­nia gleby z me­tali cięż­kich, nowa mie­szanka or­ga­niczna wzbo­gaca też grunty w wapń. Pro­dukt bę­dzie atrak­cyjną al­ter­na­tywą dla do­stęp­nych po­wszech­nie che­micz­nych sub­stan­cji po­pra­wia­ją­cych wła­ści­wo­ści grun­tów rol­nych. Zda­niem uczo­nych z Co­im­bry, nowa mie­szanka bę­dzie mo­gła zo­stać wy­ko­rzy­stana nie tylko w pro­duk­cji rol­nej, ale rów­nież w re­wi­ta­li­za­cji ob­sza­rów pokopalnianych.

Powiązane materiały: