Przejdź do treści

Kody kreskowe na zdrowie!

Kody kre­skowe znamy do­sko­nale. Czę­sto sami je ska­nu­jemy w mar­ke­tach, by spraw­dzić cenę wy­bra­nego to­waru. Te­raz kody te mogą być wy­ko­rzy­stane w sys­te­mie ochrony zdro­wia. Nie­stety nie mó­wimy o re­for­mie NFZ, ale o no­wym za­sto­so­wa­niu ko­dów za­pro­po­no­wa­nym przez naukowców.

We Fran­cji ru­szyły te­sty no­wego roz­wią­za­nia, dzięki któ­remu bę­dzie można ła­twiej ra­to­wać ofiary wy­pad­ków dro­go­wych. Kie­rowcy i piesi zo­stali wy­po­sa­żeni w na­klejki z in­dy­wi­du­al­nym ko­dem kre­sko­wym, który umoż­liwi ra­tow­ni­kom me­dycz­nym na­tych­miast do­stęp do peł­nej do­ku­men­ta­cji me­dycz­nej ofiary z ser­wera re­sortu zdrowia.

Kody kre­skowe będą na­le­piane na ko­mór­kach, ze­gar­kach lub we­wnątrz ka­sków mo­to­cy­kli­stów. Będą mo­gły zo­stać od­czy­tane tylko przez ekipę po­go­to­wia ra­tun­ko­wego dzięki spe­cjal­nym apli­ka­cjom w ich służ­bo­wych smart­fo­nach. Dane za­pi­sane w ten spo­sób będą da­wały na­tych­mia­stowy do­stęp do in­for­ma­cji, ta­kich jak grupa krwi ran­nego, leki, które przyj­muje i na ja­kie jest uczu­lony, czy cierpi na prze­wle­kle cho­roby itd. Wszyst­kie te in­for­ma­cje są nie­zwy­kle ważne, wtedy gdy trzeba dzia­łać jak naj­szyb­ciej, by ura­to­wać ży­cie. Ranni, któ­rzy stra­cili przy­tom­ność lub są w szoku, nie mogą ich udzielić.

Kody kre­skowe już mają we Fran­cji swoją na­zwę — „kody po­go­to­wia”. Te­sto­wane są na ra­zie w dwóch de­par­ta­men­tach za­chod­niej Fran­cji. Je­żeli eks­pe­ry­ment przy­nie­sie spo­dzie­wane re­zul­taty, na­lepki wpro­wa­dzone mają zo­stać w ca­łym kraju. Żeby otrzy­mać swój in­dy­wi­du­alny kod kre­skowy trzeba wy­ku­pić spe­cjalny abo­na­ment. To koszt 39 euro rocznie.

Powiązane materiały: