Przejdź do treści

Kiedy w laboratorium brakuje miejsca…

W dzi­siej­szych cza­sach nie­zbędna jest nie­ustanna mo­der­ni­za­cja la­bo­ra­to­rium. In­we­stuje się w co­raz now­szy sprzęt, który po­sze­rza moż­li­wo­ści ba­daw­cze. Na­gle oka­zuje się jed­nak, że naj­więk­szym pro­ble­mem jest brak miej­sca, gdzie można po­mie­ścić te wszyst­kie urządzenia.

Firma Bru­ker za­pro­po­no­wała roz­wią­za­nie ma­łej po­wierzchni w la­bo­ra­to­rium w dzie­dzi­nie spek­tro­me­trów FT-IR (wy­ko­rzy­stu­ją­cych pro­mie­nio­wa­nie pod­czer­wone), ofe­ru­jąc spek­tro­metr Al­pha. Jego nie­wiel­kie roz­miary 22×30×25 cm i waga (ok. 7 kg) po­wo­dują, że urzą­dze­nie to można umie­ścić na biurku. Można je także ła­two za­pa­ko­wać w de­dy­ko­waną wa­lizkę i prze­wieźć w miej­sce, w któ­rym bę­dzie po­trzebne. Po­mimo nie­wiel­kich roz­mia­rów spek­tro­metr umoż­li­wia ana­lizę sub­stan­cji we wszyst­kich sta­nach sku­pie­nia. Do­stępna jest pełna gama ak­ce­so­riów, od kla­sycz­nego uchwytu na pa­stylki, przez ku­wety cie­czowe, ku­wety ga­zowe, aż do przy­sta­wek re­flek­syj­nych czy też ATR. Te ostat­nie zy­skują co­raz więk­szą po­pu­lar­ność, umoż­li­wia­jąc po­miar próbki bez ko­niecz­no­ści jej wstęp­nego przy­go­to­wa­nia. Sub­stan­cję, którą chcemy zmie­rzyć, umiesz­czamy bez­po­śred­nio na płytce po­mia­ro­wej. W taki spo­sób uzy­skano widmo he­ro­iny za­bez­pie­czo­nej na ta­śmie sa­mo­przy­lep­nej. Spek­tro­sko­pia IR jest sze­roko sto­so­wana do iden­ty­fi­ka­cji sub­stan­cji czy też po­twier­dze­nia pro­ce­sów syn­tezy. Nie­wiele osób zdaje so­bie sprawę z tego, że można wy­ko­rzy­stać ją do szyb­kiego i nie­nisz­czą­cego ba­da­nia ka­mieni szla­chet­nych, po­twier­dza­jąc nie tylko ro­dzaj ma­te­riału, z ja­kiego jest wy­ko­nany dany ka­mień, ale rów­nież jego czy­stość. Cza­sami nie­moż­liwe jest za­bra­nie ba­da­nego obiektu do la­bo­ra­to­rium. Poza tym ogra­ni­cze­nie może sta­no­wić ab­so­lutny za­kaz me­cha­nicz­nego kon­taktu układu po­mia­ro­wego z ba­da­nym przed­mio­tem. W ta­kich sy­tu­acjach nie­za­wod­nie spraw­dza się Alfa. Przy­kła­dem może być okre­śla­nie stanu je­dwab­nych szat ko­ro­na­cyj­nych Eryka XIV króla Szwe­cji w celu pod­da­nia ich za­bie­gom konserwatorskim.

Da­riusz Marek

Powiązane materiały: