Przejdź do treści

Jeansy w wersji eko

Je­ansy to na­dal naj­po­pu­lar­niej­sze spodnie, choć z tego ma­te­riału po­wstają rów­nież inne czę­ści gar­de­roby. Pro­duk­cja tej tka­niny nie jest jed­nak zbyt eko­lo­giczna. Przy­naj­mniej było tak do tej pory.

Na­ukowcy ze szwaj­car­skiej firmy z Mut­tenz opra­co­wali nową eko­lo­giczną tech­no­lo­gię pro­duk­cji je­ansu, która zmniej­sza zu­ży­cie wody o po­nad 90%, a ener­gii aż o jedną trze­cią. Pro­duk­cja jed­nej pary je­an­sów tra­dy­cyjną me­todą wy­maga zu­ży­cia po­nad 9,5 m3 wody, pra­wie pół ki­lo­grama związ­ków che­micz­nych i mnó­stwo ener­gii. Do ich wie­lo­krot­nego far­bo­wa­nia wy­ko­rzy­stuje się cały ze­staw po­ten­cjal­nie szko­dli­wych związ­ków che­micz­nych. Ba­weł­niane od­pady, które po­zo­stają po pro­duk­cji czę­sto trzeba spa­lić, co po­wo­duje emi­sję dwu­tlenku wę­gla i in­nych ga­zów cie­plar­nia­nych do at­mos­fery. W ten mało oszczędny spo­sób wy­twa­rza się ich co roku aż dwa mi­liardy par! 

Nowa, eko­lo­giczna tech­no­lo­gia pro­duk­cji, na­zwana Ad­van­ced De­nim, po­zwala wy­pro­du­ko­wać parę je­an­sów przy uży­ciu na­wet 92% mniej wody i do 30% mniej ener­gii, niż zu­żywa się w tra­dy­cyj­nych me­to­dach pro­duk­cji — tłu­ma­czy Mi­guel San­chez, in­ży­nier tek­sty­liów z firmy, w któ­rej opra­co­wano technologię.

Nowa me­toda pro­duk­cji ma same za­lety: pra­wie wcale nie ge­ne­ruje ście­ków i zmniej­sza ilość zo­sta­ją­cych po pro­duk­cji od­pa­dów ba­wełny na­wet o 87%. Wy­maga za­le­d­wie jed­nego far­bo­wa­nia i uży­cia no­wej ge­ne­ra­cji eko­lo­gicz­nie za­awan­so­wa­nych, stę­żo­nych barw­ni­ków na ba­zie siarki, wy­ma­ga­ją­cych tylko jed­nego utleniania.

Resztę kro­ków cy­klu pro­duk­cyj­nego wy­eli­mi­no­wano, gdyby nową tech­no­lo­gią bar­wiono choć jedną czwartą pro­du­ko­wa­nego na świe­cie je­ansu, po­zwo­li­łoby to oszczę­dzić tyle wody, by za­spo­koić co­dzienne po­trzeby 1.700.00 mln lu­dzi rocz­nie — mówi Sanchez.

Cho­dzi o nie­mal 9.500.00 m3 wody w skali roku. Taka tech­no­lo­gia za­po­bie­ga­łaby jed­no­cze­śnie po­wsta­niu 8.300.00 m3 ście­ków, oszczę­dzi­łaby też na­wet 220.000.000 KWh ener­gii i za­po­bie­gała emi­sji do at­mos­fery zwią­za­nego z tym dwu­tlenku węgla.

Powiązane materiały: