Przejdź do treści

Jakie narkotyki są najpopularniejsze w Poznaniu?

Przed na­ukow­cami nic się nie da ukryć. Nie uwie­rzy­cie, co wy­czy­tali che­micy z po­znań­skiego Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego ze ście­ków miej­skich. Dzięki spe­cja­li­stycz­nemu sprzę­towi po­tra­fili okre­ślić ja­kie nar­ko­tyki, w ja­kich ilo­ściach i przez kogo są zażywane.

Ta apa­ra­tura umoż­li­wia ozna­cza­nie środ­ków odu­rza­ją­cych, nar­ko­ty­ków — po­wie­dział prof. dr hab. Ze­non Ko­kot, kie­row­nik Za­kładu Che­mii Nie­orga­nicz­nej i Ana­li­tycz­nej UM — to naj­bar­dziej wia­ry­godne źró­dło, po­zo­stałe to wy­wiady ro­bione przez te­ra­peu­tów oraz po­li­cyjne raporty.

Sprzęt na Uni­wer­sy­te­cie Me­dycz­nym jest bar­dzo do­kładny. Można przy jego uży­ciu za­uwa­żyć więk­szą im­prezę, na któ­rej za­ży­wano spore ilo­ści narkotyków. 

Wi­dać do­kład­nie, że Po­znań jest mia­stem stu­denc­kim — twier­dzi dr Jo­lanta Kłos — w cza­sie roku aka­de­mic­kiego spo­ży­cie nar­ko­ty­ków znacz­nie wzra­sta, by spaść w okre­sie wakacyjnym. 

Z ra­por­tów na­ukow­ców wy­nika, że w Po­zna­niu za­żywa się głów­nie am­fe­ta­minę, me­ta­am­fe­ta­minę i ec­stasy, za to w ogóle nie wi­dać kokainy.

W po­rów­na­niu do in­nych eu­ro­pej­skich miast, w sto­licy Wiel­ko­pol­ski nar­ko­ty­ków za­żywa się sto­sun­kowo nie­wiele. Stę­że­nie am­fe­ta­miny na dzień, na 1000 osób w Po­zna­niu wy­nosi 0,08 mg, w Me­dio­la­nie 2,7, a w Lon­dy­nie 24 — do­daje Kłos. 

Ście­ko­wymi ba­da­niami na­ukow­ców co­raz czę­ściej in­te­re­suje się po­li­cja, przede wszyst­kim funk­cjo­na­riu­sze pro­wa­dzący śledz­twa w spra­wach nar­ko­ty­ko­wych. W nie­daw­nym cza­sie bar­dzo wcze­śnie wy­kry­li­śmy w ście­kach obec­ność me­ta­am­fe­ta­miny, która wcze­śniej była do­stępna na Sło­wa­cji i w Cze­chach – po­wie­dział pro­fe­sor Kokot.

Pro­du­centa nar­ko­ty­ków, nie­ja­kiego Che­mika, udało się po­li­cji za­trzy­mać je­sie­nią 2011 roku w Bo­ga­tyni nie­da­leko gra­nicy cze­skiej. Jego wy­twór­nia za­opa­try­wała też ry­nek poznański.

Sprzęt, któ­rym dys­po­nuje Uni­wer­sy­tet Me­dyczny kosz­to­wał około 1.000.000 zło­tych. Zo­stał za­ku­piony dzięki wspar­ciu Urzędu Mar­szał­kow­skiego. Z jego po­mocą spraw­dzane są ścieki nie tylko w Po­zna­niu, ale też w in­nych du­żych mia­stach Wielkopolski.

Powiązane materiały: