Przejdź do treści

Jak Bill Gates szukał toalety

Bill Ga­tes, były szef Mi­cro­so­ftu i wielki fi­lan­trop, za­an­ga­żo­wał się w ideę stwo­rze­nia to­a­let, które po­pra­wi­łyby wa­runki sa­ni­tarne na świe­cie, szcze­gól­nie w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się. Brak hi­gie­nicz­nej, oszczęd­nej, bez­piecz­nej dla zdro­wia to­a­lety jest jed­nym z naj­więk­szych pro­ble­mów, z ja­kimi bo­ryka się świat.

Aż 2,5 mld lu­dzi na ca­łym świe­cie nie ma do­stępu do ka­na­li­za­cji i to­a­let z bie­żącą wodą, ja­kie my mamy na co dzień. Bli­sko mi­liard lu­dzi w ogóle nie ko­rzy­sta z żad­nych to­a­let, za­ła­twia­jąc się gdzie bądź. Za­nie­czysz­czona ludz­kimi od­cho­dami woda pitna jest źró­dłem wielu cho­rób, każ­dego roku z tego po­wodu umiera bli­sko 1,5 mln dzieci.

To­a­lety są wy­jąt­kowo istotne dla pu­blicz­nego zdro­wia i, jak się nad tym za­sta­no­wić, ludz­kiej god­no­ści — oświad­czył Ga­tes — muszle klo­ze­towe, któ­rych uży­wamy w bo­ga­tych kra­jach, dla 40% po­pu­la­cji świata są nie­od­po­wied­nie i nie­prak­tyczne, po­nie­waż czę­sto nie ma tam do­stępu do wody, elek­trycz­no­ści czy kanalizacji.

Fun­da­cja Ga­te­sów ogło­siła więc kon­kurs na skon­stru­owa­nie to­a­lety, która by­łaby ta­nia, dzia­ła­łaby bez bie­żą­cej wody, ka­na­li­za­cji i ener­gii elek­trycz­nej, a przy oka­zji prze­kształ­ca­łaby od­chody w coś uży­tecz­nego – ma­te­riał opa­łowy, na­wóz lub czy­stą wodę.

Wy­na­le­zie­nie no­wych to­a­let to jedna z naj­waż­niej­szych rze­czy, ja­kie mo­żemy zro­bić, by po­pra­wić ży­cie mi­liar­dów lu­dzi — po­wie­dział Ga­tes — może to też po­móc bo­ga­tym kra­jom w za­cho­wa­niu za­so­bów wody na waż­niej­sze cele niż spłu­ki­wa­nie odchodów.

Do kon­kursu Fun­da­cji Ga­te­sów sta­nęło bli­sko 30 uni­wer­sy­tec­kich ze­spo­łów z ca­łego świata. W po­ło­wie sierp­nia w Se­at­tle, na tar­gach „Re­invent the To­ilet Fair”, za­pre­zen­to­wały swoje roz­wią­za­nia. Jury Fun­da­cji Ga­te­sów wska­zało i so­wi­cie na­gro­dziło zwycięzców.

Pierw­sze miej­sce i 100.000 do­la­rów na­grody do­stał pro­jekt prof. Mi­cha­ela Hof­f­mana z po­li­tech­niki Cal­tech w Pa­sa­de­nie (USA) – to­a­leta na ba­te­rie sło­neczne, pro­du­ku­jąca z mo­czu i kału wo­dór, który z ko­lei służy do ge­ne­ro­wa­nia elektryczności.

Dru­gie miej­sce i 60.000 do­la­rów zgar­nął ze­spół prof. M So­ha­ila z bry­tyj­skiego Uni­wer­sy­tetu Lo­ugh­bo­ro­ugh i to­a­leta prze­twa­rza­jącą od­pady w ma­te­riał opa­łowy (bry­kiety), mi­ne­rały i czy­stą wodę. Na trze­cim miej­scu z na­grodą 40.000 do­la­rów upla­so­wali się na­ukowcy z Uni­wer­sy­tet To­ronto w Ka­na­dzie pod wo­dzą prof. Yu-Ling Cheng za po­mysł to­a­lety od­zy­sku­ją­cej mi­ne­rały i wodę.

Kilku ze­spo­łom — z bry­tyj­skiego Uni­wer­sy­tetu Cran­field, z in­dyj­skiego Eram Scien­ti­fic So­lu­tions Pri­vate Li­mi­ted, ame­ry­kań­skiego Re­se­arch Trian­gle In­sti­tute, czy Uni­wer­sy­tetu Ko­lo­rado w Bo­ul­der — Fun­da­cja Ga­te­sów przy­znała granty na roz­wi­ja­nie na­stęp­nych pro­jek­tów to­a­let XXI. wieku.

Wiele z tych wy­na­laz­ków nie tylko zre­wo­lu­cjo­ni­zuje in­sta­la­cje sa­ni­tarne w roz­wi­ja­ją­cym się świe­cie, ale także po­może zmie­nić na­wyki bo­ga­tych spo­łe­czeństw, które ko­rzy­stają z tra­dy­cyj­nych spłu­ki­wa­nych to­a­let — oświad­czył Bill Gates.

Oto jedna z kon­kur­so­wych prac:

Powiązane materiały: