Przejdź do treści

Izotopy z Polski podstawą nowych leków onkologicznych

In­no­wa­cyjną tech­no­lo­gię wy­twa­rza­nia izo­to­pów itru 90Y (Itra­pol) i lu­tetu 177Lu (Lu­ta­pol) opra­co­wali na­ukowcy z Ośrodka Ra­dio­izo­to­pów Po­la­tom Na­ro­do­wego Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ). Izo­topy te po­służą do pro­duk­cji spe­cja­li­stycz­nych le­ków, wy­ko­rzy­sty­wa­nych w te­ra­piach onkologicznych.

Do­tych­czas izo­topy pro­du­ko­wano na nie­wielką skalę, w ba­daw­czych re­ak­to­rach ją­dro­wych. Dzięki ba­da­niom na­ukow­ców z NCBJ bę­dzie można je wy­twa­rzać na skalę przemysłową.

Pre­pa­praty izo­to­powe, na­zwane przez nas Itra­pol i Lu­ta­pol, to pre­kur­sory do otrzy­my­wa­nia ra­dio­far­ma­ceu­ty­ków, a więc wy­so­ko­spe­cja­li­stycz­nych le­karstw sto­so­wa­nych w te­ra­pii on­ko­lo­gicz­nej. Dzięki nim na­ukowcy będą mo­gli opra­co­wy­wać jesz­cze bar­dziej sku­teczne me­tody w walce z ra­kiem – tłu­ma­czy dr hab. inż. Re­nata Mi­ko­łaj­czak, Peł­no­moc­nik Dy­rek­tora ds. Na­uko­wych Ośrodka Ra­dio­izo­to­pów Polatom.

Nowe pro­dukty izo­to­powe umoż­li­wią wpro­wa­dze­nie do le­cze­nia in­no­wa­cyj­nych le­ków dzia­ła­ją­cych znacz­nie efek­tyw­niej i bez­piecz­niej, na­wet w przy­pad­kach, wo­bec któ­rych do­tych­cza­sowa me­dy­cyna była bez­radna. Obec­nie trwają prace nad uru­cho­mie­niem pierw­szych, pi­lo­ta­żo­wych par­tii izo­to­pów w wy­bu­do­wa­nej w tym celu no­wej li­nii tech­no­lo­gicz­nej w la­bo­ra­to­riach w Świerku pod Otwoc­kiem. Po­służą one do przy­go­to­wa­nia wnio­sku o re­je­stra­cję obu izo­to­pów jako pre­kur­so­rów do otrzy­my­wa­nia radiofarmaceutyków.

Wy­pro­du­ko­wa­nie pi­lo­ta­żo­wej par­tii Itra­polu i Lu­ta­polu bę­dzie osią­gnię­ciem na skalę świa­tową. Na­sze prace są do­sko­na­łym przy­kła­dem na wy­ko­rzy­sta­nie osią­gnięć na­uko­wych w co­dzien­nym ży­ciu, w szcze­gól­nie wraż­li­wym ob­sza­rze, mia­no­wi­cie – w jego ra­to­wa­niu – pod­kre­śla dy­rek­tor NCBJ prof. Grze­gorz Wrochna.

Wy­na­la­zek na­gro­dzono srebr­nym me­da­lem pod­czas 61. Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Wy­na­laz­czo­ści, Ba­dań Na­uko­wych i No­wych Tech­nik „Brus­seIs In­nova 2012”. Pro­jekt wart 7,8 mln zł był do­fi­nan­so­wany z Pro­gramu In­no­wa­cyjna Go­spo­darka Eu­ro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regionalnego.

Powiązane materiały: