Przejdź do treści

Internetowa Wieża Babel

Po­lacy nie gęsi i swój ję­zyk mają. Na szczę­ście co­raz le­piej ra­dzimy so­bie też z ję­zy­kami ob­cymi, a to w cza­sach gdy świat stał się glo­balną wio­ską jest bar­dzo przy­datne. Dzięki na­ukow­com po­słu­gi­wa­nie się róż­nymi ję­zy­kami staje się co­raz ła­twiej­sze. Na­wet, je­śli ja­kie­goś ję­zyka wcale się nie uczyliśmy.

Po­wszech­nie znamy już ję­zyk an­giel­ski, nie­miecki czy hisz­pań­ski. Go­rzej jest już ze zna­jo­mo­ścią ję­zy­ków mniej glo­bal­nych, ale także wy­ko­rzy­sty­wa­nych w kon­tak­tach to­wa­rzy­skich czy biz­ne­so­wych. Te­raz na­wet to nie bę­dzie pro­ble­mem. Zo­stała wła­śnie uru­cho­miona pol­ska wer­sja ser­wisu itran​sla​te4​.eu. To wspólne dzieło na­ukow­ców z In­sty­tutu Ba­dań Lin­gwi­stycz­nych Wę­gier­skiej Aka­de­mii Nauk oraz firm z róż­nych kra­jów za­an­ga­zo­wa­nych w projekt.

Czy po­pu­larny trans­la­tor Go­ogle i inne pro­gramy do tłu­ma­cze­nia przejdą do la­musa? itran​sla​te4​.pl to au­to­ma­tyczny, cał­ko­wi­cie bez­płatny trans­la­tor umoż­li­wia­jący tłu­ma­cze­nia tek­stów na 61 ję­zy­ków świata, do­stępny on­line 24 go­dziny na dobę. Ser­wis ofe­ruje tłu­ma­cze­nia w za­kre­sie m.in. ta­kich ję­zy­ków jak: al­bań­ski, an­giel­ski, arab­ski, buł­gar­ski, chiń­ski, chor­wacki, cze­ski, duń­ski, es­toń­ski, fi­li­piń­ski, fiń­ski, fran­cu­ski, ga­li­cyj­ski, grecki, he­braj­ski, hindi, hisz­pań­ski, ho­len­der­ski, in­do­ne­zyj­ski, ir­landzki, ja­poń­ski, ka­ta­loń­ski, ko­re­ań­ski, li­tew­ski, ło­tew­ski, mal­tań­ski, nie­miecki, nor­we­ski, pol­ski, por­tu­gal­ski, ro­syj­ski, ru­muń­ski, serb­ski, sło­wacki, sło­weń­ski, szwedzki, taj­ski, tu­recki, ukra­iń­ski, wę­gier­ski, wiet­nam­ski, włoski. 

Można w nim tłu­ma­czyć on­line nie tylko tre­ści e‑maila, do­ku­menty, ale wręcz całe strony in­ter­ne­towe. Jak za­pew­niają twórcy ser­wisu ja­kość tłu­ma­czeń jest naj­lep­sza wśród wszyst­kich do­tych­cza­so­wych au­to­ma­tycz­nych trans­la­to­rów. Ser­wis ma być po­mocny nie tylko dla uczniów czy stu­den­tów, ale także dla biz­nes­me­nów, po­nie­waż można dzięki niemu prze­tłu­ma­czyć także do­ku­menty tech­niczne czy tłu­ma­cze­nia przysięgłe. 

Tłu­ma­cze­nia po­dobno są bar­dzo wierne ory­gi­na­łowi gdyż naj­czę­ściej są bez­po­śred­nie — z jed­nego ję­zyka na drugi bez ko­niecz­no­ści ko­rzy­sta­nia z ję­zyka po­śred­niego (je­żeli za­cho­dzi ko­niecz­ność ko­rzy­sta­nia z po­śred­niego ję­zyka jest nim za­zwy­czaj angielski). 

No­wo­ścią jest moż­li­wość wy­boru kilku pro­po­zy­cji tłu­ma­cze­nia. Je­żeli efekt tłu­ma­cze­nia on­line nie jest za­do­wa­la­jący można za­mó­wić w ser­wi­sie usługę tłu­ma­cze­nia przez jedno z setki biur tłu­ma­czeń z ca­łej Eu­ropy. Użyt­kow­nicy mogą także prze­sy­łać swoje pro­po­zy­cje tłumaczeń. 

Pro­jekt wspiera po­nadto tzw. cross lin­gual se­arch czyli wy­szu­ki­wa­nie mię­dzy­ję­zy­kowe. In­ter­nauci mogą szu­kać ob­co­ję­zycz­nych tek­stów w swoim ro­dzi­mym ję­zyku. Py­ta­nie jest tłu­ma­czone i wy­szu­ki­wane przez in­ter­net. Wy­godne ko­rzy­sta­nie z ser­wisu uła­twiają do­dat­kowe na­rzę­dzia: mo­duł spraw­dza­nia pi­sowni, wir­tu­alna kla­wia­tura po­zwa­la­jąca na wpi­sy­wa­nie zna­ków na­ro­do­wych, au­to­ma­tyczne okre­śla­nie ję­zyka (sys­tem sam roz­po­znaje w ja­kim ję­zyku wpi­sano tekst) i wspar­cie techniczne. 
 

Sprawdźmy jak ostatni akapit przetłumaczony został na język angielski:

The pro­ject also sup­ports the so-cal­led. cross-lin­gual se­arch ie in­ter­lin­gual se­arch. Vi­si­tors can look for fo­re­ign-lan­gu­age te­xts in their na­tive lan­gu­age. The qu­estion is trans­la­ted, and se­ar­ched the In­ter­net. Easy to use se­rvice can help you with ad­di­tio­nal to­ols: spell chec­ker, vir­tual key­bo­ard al­lows for ty­ping in­ter­na­tio­nal cha­rac­ters, au­to­ma­ti­cally de­ter­mi­ning the lan­gu­age (the sys­tem au­to­ma­ti­cally re­co­gni­zes the lan­gu­age in which you type text) and tech­ni­cal support.

ji­dysz:

וויסיטאָרס קענען קוקן פֿאַר פרעמד-שפּראַך טעקסץ אין זייער מוטער — שפּראַך. די קשיא איז איבערגעזעצט, און געזוכט דעם אינטערנעץ. גרינג צו נוצן דינען קענען העלפן איר מיט נאָך מכשירים: רעגע קאָנטראָליאָר, ווירטואַל קלאַוויאַטור אַלאַוז פֿאַר טייפּינג אינטערנאַציאָנאַלע אותיות, אויטאָמאַטיש דיטערמאַנינג דער שפּראַך (די סיסטעם אויטאָמאַטיש אנערקענט די שפּראַך אין וועלכער איר דרוקן טעקסט) און טעכניש שטיצן.

i ja­poń­ski:
 

プロジェクトは、いわゆるサポートしています。言語間の検索すなわち横断検索。 訪問者は彼らの母国語で外国語のテキストを探すことができます。 質問が翻訳され、インターネットを検索されます。 サービスを使用して簡単に追加のツールと​の助けることができる:スペルチェッカー、仮想キーボードが自動的に言語(システムは自動的にテキストを入力する言語を認識する)と技術サポートを決定する、国際的な文字を入力することができます。

Powiązane materiały: