Przejdź do treści

Interaktywna szklana podłoga

Współ­cze­sne sale gim­na­styczne mu­szą być wie­lo­funk­cyjne. Służą za­równo do gry w ko­sza, siat­kówkę czy te­nisa. Do­tych­czas roz­wią­zy­wało się to po­przez ma­lo­wa­nie na drew­nia­nej pod­ło­dze kilku ze­sta­wów li­nii, każde do in­nej gry, co — przy­zna­cie sami — jest nieco dez­orien­tu­jące nie tylko dla za­wod­ni­ków, ale i wi­dzów. Ul­tra­ja­sne LEDy, umiesz­czone pod spe­cjal­nym har­to­wa­nym szkłem po­mo­gły roz­wią­zać ten problem.

Nie­miecka firma ASB Sys­tem­bau opra­co­wała spe­cjalną szklaną pod­łogę o na­zwie ASB Glass­floor, wy­ko­rzy­stu­jącą wła­śnie diody LED, które włą­czone jed­nym przy­ci­skiem nie­mal na­tych­miast wy­świe­tlają li­nie do kon­kret­nej gry. W mgnie­niu oka kort te­ni­sowy za­mie­nia się np. w bo­isko do koszykówki.

Tech­no­lo­gia ta po­zwala rów­nież na wy­świe­tla­nie w pod­ło­dze wia­do­mo­ści tek­sto­wych. Szklana pod­łoga jest obec­nie te­sto­wana w jed­nej z nie­miec­kich sal gim­na­stycz­nych. ASB Sys­tem­bau pod­kre­śla, że ich Glass­floor jest tak samo ela­styczna jak pod­łoga drew­niana. Szkło zo­stało także zma­to­wione w celu zmniej­sze­nia od­bić gra­czy, które mo­głyby roz­pra­szać zawodników.

Pro­jek­tanci tej pod­łogi wska­zują także na kilka in­nych funk­cji, np. moż­li­wość za­zna­cze­nia miej­sca, w które tra­fiła piłka, a tym sa­mym spraw­dze­nia, czy od­biła się ona w gra­ni­cach bo­iska. Eli­mi­nuje to ko­niecz­ność sto­so­wa­nia kosz­tow­nego sprzętu wspo­ma­ga­ją­cego sę­dziów pod­czas me­czów te­nisa ziemnego.

Powiązane materiały: