Przejdź do treści

Inteligentne szwy

Za­ka­że­nia po­ope­ra­cyjne i kom­pli­ka­cje z nimi zwią­zane, mimo roz­woju mi­kro­bio­lo­gii, są na­dal wiel­kim za­gro­że­niem przy po­waż­niej­szych ope­ra­cjach chi­rur­gicz­nych. Spró­bo­wali temu za­ra­dzić na­ukowcy z Uni­ver­sity of Il­li­nois pod kie­row­nic­twem prof. in­ży­nie­rii ma­te­ria­ło­wej Johna Rogersa.

Stwo­rzyli szwy chi­rur­giczne, po­kryte otoczką po­li­me­rową, w któ­rej za­to­piono ul­tra­cien­kie mi­kro­sko­pijne czuj­niki, umoż­li­wia­jące cią­głe mo­ni­to­ro­wa­nie tem­pe­ra­tury i stanu za­szy­tej rany po operacji.

Czuj­niki po­tra­fią okre­ślić róż­nicę tem­pe­ra­tury rany wzglę­dem reszty ciała pa­cjenta i tym sa­mym wy­kryć za­ka­że­nie. Od­czytu da­nych można do­ko­nać po­przez zbli­że­nie czyt­nika, pod­łą­czo­nego ka­blem USB, do zwy­kłego lap­topa. W na­pi­sa­nej na po­trzeby urzą­dze­nia spe­cjal­nej apli­ka­cji ukaże się wtedy ter­mo­mapa rany z wy­obra­żo­nymi punk­tami o naj­więk­szej tem­pe­ra­tu­rze. W apli­ka­cji można także śle­dzić tempo wzro­stu tem­pe­ra­tury oraz miej­sca, w któ­rych ro­śnie ona najszybciej.

Oprócz czuj­ni­ków cie­pła, w in­te­li­gent­nych ni­ciach „za­in­sta­lo­wano” także czuj­niki uru­cha­mia­jące lo­kalne ogrze­wa­nie rany, co uła­twia jej go­je­nie. Wszyst­kie ma­te­riały użyte w kon­struk­cji nici są bez­pieczne dla or­ga­ni­zmu, więc można je sto­so­wać tak samo, jak sto­suje się zwy­kłe nici chirurgiczne.

Ze­spół prof. Ro­gersa prze­pro­wa­dził te­sty na szczu­rach, które wy­ka­zały, iż in­te­li­gentne nici mogą skró­cić czas go­je­nia się ran o 20 proc. i nie do­pusz­czają do ich za­ka­ża­nia. Obec­nie trwają prace nad wbu­do­wa­niem w nić mi­kro­mo­dułu bez­prze­wo­do­wego, umoż­li­wia­ją­cego prze­ka­zy­wa­nie da­nych na od­le­głość do 1–2 m bez po­trzeby zbli­ża­nia czytnika.

Na­ukowcy z Uni­ver­sity of Il­li­nois mają sze­roko za­kro­jone plany do­ty­czące in­te­li­gent­nych nici — roz­bu­dowę funk­cji wspo­ma­ga­ją­cych le­cze­nie. Nici mogą za­wie­rać mi­kro­kap­sułki uwal­nia­jące w od­po­wied­nich wa­run­kach leki oczysz­cza­jące ranę i nisz­czące bez­tle­nowce oraz elek­trody dzia­ła­jące na okre­ślone miej­sce rany im­pul­sami, umoż­li­wia­ją­cymi szyb­kie go­je­nie. Mają na­dzieję, że w ten spo­sób uda się zmniej­szyć moż­li­wość in­fek­cji cięż­kich, za­bru­dzo­nych ran po­wy­pad­ko­wych oraz znacz­nie przy­śpie­szyć go­je­nie na­wet roz­le­głych obrażeń.

Powiązane materiały: