Przejdź do treści

Inteligencja w koszu na śmieci

Mamy in­te­li­gentne pralki, lo­dówki, te­le­wi­zory. Te­raz do­szły jesz­cze in­te­li­gentne ko­sze na śmieci. Wła­śnie po­ja­wiły się na lon­dyń­skich uli­cach, jako je­den z in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań wpro­wa­dza­nych spe­cjal­nie na zbli­ża­jące się Igrzy­ska Olimpijskie.

Lon­dyń­skie ko­sze nie są po­dobne do zwy­kłych po­jem­ni­ków na śmieci, wi­docz­nych na na­szych uli­cach. Bar­dziej przy­po­mi­nają mini cen­tra mul­ti­me­dialne. Przede wszyst­kim są od­porne na eks­plo­zje ła­dun­ków wy­bu­cho­wych, po­nie­waż wła­śnie w nich umiesz­czają je czę­sto ter­ro­ry­ści. W po­jem­niki z dwóch stron wbu­do­wano ekrany LCD, na któ­rych co­dzien­nie od 6:00 do 23:59 po­ja­wiają się wia­do­mo­ści z The Eco­no­mist, no­to­wa­nia gieł­dowe, pro­gnoza po­gody i wszel­kie inne przy­datne in­for­ma­cje. W ra­zie po­waż­nych za­kłó­ceń w trans­por­cie pu­blicz­nym czy klę­ski ży­wio­ło­wej mogą słu­żyć jako cen­tra in­for­ma­cyjne po­da­jące ważne komunikaty.

Każdy «śmiet­nik» wy­po­sa­żony zo­stał do­dat­kowo w hot spot. Ko­sze mają stan­dar­dową po­jem­ność, pa­su­jącą do bry­tyj­skich śmie­cia­rek. Na ra­zie na uli­cach Lon­dynu stoi 25 ta­kich ko­szy, ale do czasu roz­po­czę­cia Olim­piady pla­no­wane jest roz­miesz­cze­nie na te­re­nie mia­sta ko­lej­nych 75.

W po­rów­na­niu do tra­dy­cyj­nych ko­szy ‘in­te­li­gentne po­jem­niki’ nie są ta­nie. Koszt jed­nego wy­nosi ok.1880 do­la­rów. Przed­sta­wi­ciele firmy Re­new, która wy­pro­du­ko­wała in­no­wa­cyjne śmiet­niki, in­for­mują, że nad tech­no­lo­gią pra­co­wali od 5 lat i są bar­dzo za­do­wo­leni z faktu, że ko­sze wresz­cie zna­la­zły się na uli­cach. Swoje za­in­te­re­so­wa­nie nimi zgło­siły już ko­lejne mia­sta. Być może staną rów­nież w No­wym Jorku, To­kio i Sin­ga­pu­rze. Mają tam po­ma­gać dbać o po­rzą­dek w dziel­ni­cach fi­nan­so­wych i na sta­cjach metra.

O tym, że śmiet­niki mogą za­chę­cać do wy­rzu­ca­nia śmieci w od­po­wied­nie miej­sce, a nie na chod­nik czy traw­nik świad­czy rów­nież ten eksperyment:

Powiązane materiały: