Przejdź do treści

Holograficzny wzrok

Kiedy Woj­tek albo Wal­dek chciał być stra­ża­kiem, nie śniło im się na­wet jaka tech­no­lo­gia wspie­rać bę­dzie dzia­ła­nia ognio­mi­strza. W XIX wieku nie wy­pada ko­rzy­stać tylko z po­czci­wej si­kawki, warto cza­sami sko­rzy­stać z no­wi­nek technologicznych.

Na­wet ga­sze­nie po­ża­rów może być wspie­rane przez naj­now­sze tech­no­lo­gie. Opra­co­wana przez wło­skich na­ukow­ców cy­frowa ho­lo­gra­fia pra­cu­jąca w za­kre­sie fal pod­czer­wo­nych może po­móc w od­na­le­zie­niu i oca­le­niu lu­dzi z ogni­stego ży­wiołu. Dzięki niej stra­żacy będą mo­gli do­strzec na­wet osoby za­sło­nięte przed ich wzro­kiem ścianą płomieni.

Obec­nie wy­ko­rzy­sty­wane przez stra­ża­ków tech­niki ter­mo­wi­zyjne za­wo­dzą w przy­padku, gdy mają do czy­nie­nia z in­ten­syw­nymi i bar­dzo go­rą­cymi ścia­nami pło­mieni. Nie są w sta­nie roz­po­znać ni­czego ani ni­kogo, co za­sła­nia płomień.

Pie­tro Fer­raro z Isti­tuto Na­zio­nale di Ot­tica w Poz­zu­oli stwier­dził, że w przy­padku szu­ka­nia osób wśród pło­mieni bar­dziej niż ka­mera na pod­czer­wień przy­datna bę­dzie ho­lo­gra­fia. Wraz z ko­le­gami z In­sty­tutu opra­co­wał sys­tem, two­rzący ho­lo­gra­ficzny, ru­chomy ob­raz, na któ­rym wi­dać ru­chy osoby od­cię­tej przez płomienie.

Dzia­ła­jący w pod­czer­wieni la­ser oświe­tla obiekt, w tym także osoby uwię­zione w pło­ną­cym bu­dynku, a od­bite od niego pro­mie­nio­wa­nie nie­sie in­for­ma­cję, która za­re­je­stro­wana przez ho­lo­gra­ficzną ka­merę i od­czy­tana w cza­sie rze­czy­wi­stym — po­zwala stwo­rzyć ru­chomy ob­raz. We­dług Pie­tro Fer­raro sys­tem roz­po­zna rów­nież osoby bę­dące w ruchu.

To pierw­szy przy­pa­dek gdy za­pis ho­lo­gra­ficzny może za­re­je­stro­wać po­ru­sza­jący się obiekt. Twórcy pra­cują te­raz nad bar­dziej mo­bil­nym mo­de­lem, który za­równo la­ser, jak i ka­merę po­mie­ści w jed­nej obu­do­wie. Oprócz wer­sji prze­no­śnej, umiesz­cza­nej na sta­ty­wie, urzą­dze­nie bę­dzie można in­sta­lo­wać we­wnątrz bu­dyn­ków czy tu­neli. Tech­nika ta może mieć rów­nież za­sto­so­wa­nia me­dyczne, na przy­kład do mo­ni­to­ro­wa­nia od­dy­cha­nia czy bi­cia serca.

Powiązane materiały: