Przejdź do treści

Gąsienica do zadań specjalnych

Za­bie­rze sprzęt w naj­wyż­sze, trudno do­stępne par­tie gór, spraw­dzi stan lin na­wet w naj­gor­szą po­godę. To me­cha­tro­niczny po­jazd gą­sie­ni­cowy, skon­stru­owany przez prof. Pio­tra Du­dziń­skiego oraz mgr inż. Adama Ko­niecz­nego z Wy­działu Me­cha­nicz­nego Po­li­tech­niki Wro­cław­skiej — zdal­nie ste­ro­wane urzą­dze­nie do ser­wi­so­wa­nia cię­gien li­no­wych oraz trans­portu linowego.

Jest to je­dyny na świe­cie li­no­łaz, który może po­ru­szać się na­wet na mocno na­chy­lo­nych, śli­skich (po­kry­tych sma­rem) li­nach, bez obawy ich uszko­dze­nia oraz sa­mo­czyn­nie po­ko­ny­wać na­po­tkane prze­szkody, jak np. złą­cza li­nowe, wspor­niki czy izo­la­tory. Gą­sie­nicę można wy­ko­rzy­sty­wać do kon­troli stanu i ser­wi­so­wa­nia lin za­bez­pie­cza­ją­cych bar­dzo wy­so­kie obiekty (ta­kich jak ko­miny sta­lowe, maszty an­te­nowe, mo­sty), jako uni­wer­salne urzą­dze­nie do trans­portu li­no­wego w trudno do­stęp­nych miej­scach (góry, fiordy, zbior­niki wodne) lub w wer­sji sta­cjo­nar­nej, jako na­pęd prze­no­śni­ków cię­gno­wych (urzą­dze­nia prze­miesz­cza­jące ma­te­riały za po­mocą cięgna).

Ro­bot po­siada dwie gą­sie­nice i ka­merę. Po­ru­sza się z pręd­ko­ścią 0,5 m/​s — po­wie­dział prof. Dudziński.

Za­sto­so­wano w nim sze­reg no­wa­tor­skich roz­wią­zań, które zwięk­szyły jego siłę trak­cyjną: m.in. moż­li­wość re­gu­la­cji (za po­mocą układu ste­ru­ją­cego z czuj­ni­kami) siły do­ci­sku seg­men­tów gą­sie­nicy do cię­gna li­no­wego i wy­bór na­pędu na przed­nie, tylne lub wszyst­kie koła. In­no­wa­cyjne roz­wią­za­nie wro­cław­skich na­ukow­ców zo­stało na­gro­dzone zło­tym me­da­lem na 61. Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Wy­na­laz­czo­ści, Ba­dań Na­uko­wych i No­wych Tech­nik „BRUSSELS INNOVA 2012”. Pro­jekt zo­stał sfi­nan­so­wany przez Na­ro­dowe Cen­trum Ba­dań i Rozwoju.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów