Przejdź do treści

Elastyczne baterie do elastycznych… telefonów

Cien­kie jak pa­pier, zwi­jane wy­świe­tla­cze czy te­le­fony, które można wy­gi­nać są już moż­liwe do skon­stru­owa­nia. Go­rzej było z ba­te­riami, które nie naj­le­piej zno­siły zginanie.

Ko­re­ań­scy na­ukowcy z firmy LG Chem roz­wią­zali jed­nak ten pro­blem i skon­stru­owali ela­styczne ba­te­rie ukryte w prze­wo­dach. Pro­jek­tan­tów urzą­dzeń mo­bil­nych wresz­cie prze­sta­nie ogra­ni­czać kształt ba­te­rii, gdyż ko­re­ań­ska ba­te­ria bę­dzie mo­gła przyj­mo­wać do­wolny kształt i być umiesz­czona wszędzie.

Bę­dzie można ją wią­zać w wę­ze­łek, wpleść w ma­te­riał czy no­sić jak bran­so­letkę. Gięt­kość i pla­stycz­ność ba­te­rii udało się osią­gnąć dzięki jej spi­ral­nej struk­tu­rze. Cien­kie prze­wody z mie­dzi po­kryte po­włoką ni­klowo-cy­nową zo­stały zwi­nięte w ela­styczną spi­ralę. Na tak uzy­skaną anodę na­ło­żono izo­la­tor, a na­stęp­nie ka­todę z elek­tro­li­tem. Wszystko ukryto w spe­cjal­nym przewodzie.

W te­stach nie­ty­po­wej ba­te­rii udało się bez przerw za­si­lać od­twa­rzacz MP3 i cy­frowy ze­gar, nie­za­leż­nie od stop­nia jej wy­gię­cia i splą­ta­nia. Ko­re­ań­czycy chcą oczy­wi­ście wpro­wa­dzić swoja ba­te­rie do ma­so­wej pro­duk­cji. Będą także pra­co­wali nad no­wymi roz­wią­za­niami pro­blemu zasilania.

Powiązane materiały: